Οριστική έκθεση ελέγχου στην Τοπική Μονάδα Διαχείρισης Απορριμμάτων (Τ.Μ.Δ.Α.) ευρύτερης περιοχής Φλώρινας

Π Ρ Ο Σ Ω Ρ Ι Ν Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ 0 5 / 2 0 2 3 τήρησης των πρότυπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων και της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας για τη λειτουργία της δραστηριότητας ‘Τοπική Μονάδα Διαχείρισης Απορριμμάτων (Τ.Μ.Δ.Α.) ευρύτερης περιοχής Φλώρινας’ που βρίσκεται στο […]

Όλο το άρθρο

Προσωρινή έκθεση ελέγχου για καταστροφή πηγών από εργασίες στον ΑΣΠΗΕ στη θέση ΔΟΥΚΑΣ, ΤΚ Λεχόβου, στην Π.E.Φλώρινας, της Περιφέρειας Δυτ.Μακεδονίας

Προσωρινή έκθεση ελέγχου για καταστροφή πηγών από εργασίες στον ΑΣΠΗΕ στη θέση ΔΟΥΚΑΣ, ΤΚ Λεχόβου, στην Π.E.Φλώρινας, της Περιφέρειας Δυτ.Μακεδονίας Ελεγχόμενη δραστηριότητα: ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΔΟΥΚΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Κατά το χρόνο του ελέγχου πραγματοποιήθηκε αυτοψία στις θέσεις που αναφέρονται στο (12) σχετικό έγγραφο, ελήφθησαν φωτογραφίες και συντάχθηκε Έκθεση Αυτοψίας η οποία […]

Όλο το άρθρο

Οριστική έκθεση ελέγχου δραστηριότητας για τη περιοχή ρέμα της Τ.Κ.Αμμοχωρίου στη θέση ΚΟΜΒΟΣ ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ

Ο Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε Σ Η  Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ τήρησης της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας από τον Δήμο Φλώρινας, για τη περιοχή ρέμα της Τ.Κ.Αμμοχωρίου στη θέση ΚΟΜΒΟΣ ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ που βρίσκεται στον Δήμο Φλώρινας, στην Π.Ε. Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Κοινοποιήστε:

Όλο το άρθρο

Οριστική έκθεση ελέγχου δραστηριότητας ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TOTTIS PACK S.A.

Ο Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε Σ Η  Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας για τη λειτουργία της δραστηριότητας ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TOTTIS PACK S.A. στην Π.E.Φλώρινας, της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας. Κοινοποιήστε:

Όλο το άρθρο

Οριστική έκθεση ελέγχου σταθερής εστίας καύσης (ξυλολέβητα) θέρμανση οικίας του κ. Πολπατζή Σίμου

Ο Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε Σ Η  Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ τήρησης της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας για τη λειτουργία σταθερής εστίας καύσης (ξυλολέβητα) για θέρμανση οικίας του κ. Πολπατζή Σίμου, στη Φλώρινα, στην Π.Ε Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Στις 17-02-2023 πραγματοποιήθηκε αυτοψία από τους […]

Όλο το άρθρο