Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ψυχρής ασφάλτου 2018

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών
Η Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διαδικασία της απευθεί ας ανάθεσης σε Εταιρεία, κατόπιν έρευνας αγοράς και διαβούλευσης με έναν ή περισσότε ρους οικονομικούς φορείς, την προμήθεια ψυχρής ασφάλτου σε 516 πλαστικά δοχεία των 25 Kg για τις ανάγκες εργασιών άμεσης επούλωσης λάκκων σημείων του Εθνικού – Επαρχιακού Οδικού ∆ικτύου του Νομού Φλώρινας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άπο ψη προσφορά, βάσει της χαμηλότερης τιμής. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των4.478,88€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Πατήστε εδώ για την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Πατήστε εδώ για το Έντυπο προσφοράς.
Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail