Αναγνώριση ομάδας παραγωγών : «Κτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Αιγοπροβατοτροφίας Περιοχής Αμυνταίου-Ο.Π. Αιγοπρόβειου Γάλακτος»

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών
Αναγνώριση ομάδας παραγωγών : «Κτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Αιγοπροβατοτροφίας Περιοχής Αμυνταίου-Ο.Π. Αιγοπρόβειου Γάλακτος»
Η κατά το άρθρο 3 της Υ.Α 397/18235/24-02-2017 και της τροποποίησής της 2430/110502/27-10-2017, Πρωτοβάθμια τριμελής Επιτροπή Αναγνώρισης (Π.Ε.Α) των Ομάδων Παραγωγών, Οργανώσεων Παραγωγών και Ενώσεων Οργανώσεων Παραγωγών που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 1971/19501/1-2-2018 απόφαση του Περιφερειάρχη ∆υτ. Μακεδονίας και συνήλθε σε συνεδρίαση στις 23-05-2018 έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου με αριθμ. Πρωτ: 22-5-2018/11167/92191.

Αναγνωρίζουμε ως Οργάνωση Παραγωγών τον «Κτηνοτροφικό Συναιτερισμό Αιγοπροβατοτροφίας Περιοχής Αμυνταίου-Ο.Π. Αιγοπρόβειου Γάλακτος» με νομικό πρόσωπο τον «Κτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Αιγοπροβατοτροφίας Περιοχής Αμυνταίου» για αιγοπρόβειο γάλα, καθώς πληροί τα κριτήρια αναγνώρισης, στα πλαίσια του Καν. 1308/2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,λαμβάνοντας υπόψη ότι η Οργάνωση Παραγωγών έχει 72μέλη και ο μέσος όρος αξίας εμπορευθείσας παραγωγής τα δύο προηγούμενα έτη (2016 – 2017) ανήλθε στο ποσό των 1.720.976,02 € (ένα εκατομμύριο επτακόσιες είκοσι χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα έξι ευρώ και 2 λεπτά).
Πατήστε εδώ: (ΑΔΑ:6ΜΖ17ΛΨ-ΟΑΤ)
Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail