Σταφύλια

Αναγνώριση ομάδας παραγωγών: “ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (Ο.Π.) ΑΜΠΕΛΟΥ & ΟΙΝΟΥ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ (Α.Σ.Ε.Π.Α)”

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών
Αναγνώριση ομάδας παραγωγών: “ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (Ο.Π.) ΑΜΠΕΛΟΥ & ΟΙΝΟΥ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ (Α.Σ.Ε.Π.Α)”
Η κατά το άρθρο 3 της Υ.Α 397/18235/24-02-2017 και της τροποποίησής της 430/110502/27-10-2017, Πρωτοβάθμια τριμελής Επιτροπή Αναγνώρισης (Π.Ε.Α) των Ομάδων Παραγωγών, Οργανώσεων Παραγωγών και Ενώσεων Οργανώσεων Παραγωγών που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 1971/19501/1-2-2018 απόφαση του Περιφερειάρχη ∆υτ. Μακεδονίας και συνήλθε σε συνεδρίαση στις 18/6/2018 έπειτα απόπρόσκληση του Προέδρου με αριθμ. Πρωτ:.10675/87905/16-5-2018.

Αναγνωρίζουμε ως  “ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (Ο.Π.) ΑΜΠΕΛΟΥ & ΟΙΝΟΥ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ (Α.Σ.Ε.Π.Α)” με νομικό πρόσωπο τον «ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ , (Α.Σ.Ε.Π.Α)» για οινοποιήσιμο σταφύλι, καθώς πληροί τα κριτήρια αναγνώρισης, στα πλαίσια των ανωτέρω, λαμβάνοντας υπόψη ότι η Οργάνωση Παραγωγών έχει 48 μέλη και μέσο όρο αξίας εμπορευθείσας παραγωγής 263.245,59€ τα δύο προηγούμενα έτη (2016 -2017).
Πατήστε εδώ: (ΑΔΑ:6ΞΚ47ΛΨ-Ε34)
Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail