ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ

Αναγνώριση ομάδας παραγωγών: “Α.Σ ΒΟΚΕΡΙΑΣ 551- Ο.Π”

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών
Αναγνώριση ομάδας παραγωγών: “Α.Σ ΒΟΚΕΡΙΑΣ 551- Ο.Π”
Η κατά το άρθρο 3 της Υ.Α 397/18235/24-02-2017 και της τροποποίησής της 2430/110502/27-10-2017, Πρωτοβάθμια τριμελής Επιτροπή Αναγνώρισης (Π.Ε.Α) των Ομάδων Παραγωγών, Οργανώσεων Παραγωγών και Ενώσεων Οργανώσεων Παραγωγών που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 1971/19501/1-2-2018 απόφαση του Περιφερειάρχη ∆υτ. Μακεδονίας και συνήλθε σε συνεδρίαση στις 16/4/2018 έπειτα απόπρόσκληση του Προέδρου με αριθμ. Πρωτ:. 7486/64053/12-4-2018.

Αναγνωρίζουμε ως Οργάνωση Παραγωγών τον “Α.Σ ΒΟΚΕΡΙΑΣ 551- Ο.Π” με νομικό πρόσωπο τον «Α.Σ ΒΟΚΕΡΙΑΣ 551» για οπωροκηπευτικά προϊόντα και συγκεκριμένα για ροδάκινα, νεκταρίνια, μήλα και κεράσια καθώς πληροί τα κριτήρια αναγνώρισης, στα πλαίσια των ανωτέρω, λαμβάνοντας υπόψη ότι η Οργάνωση Παραγωγών έχει 21 μέλη και μέσο όρο αξίας εμπορευθείσας παραγωγής 417.590,52€ τα δύο προηγούμενα έτη (2016 -2017).
Πατήστε εδώ: (ΑΔΑ:ΩΟΔΒ7ΛΨ-6ΦΗ).
Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail