Σταφύλια

Αναγνώριση ομάδας παραγωγών : “ΜΠΟΥΚΤΣΗΣ-ΝΟΪΤΣΗΣ Ομ.Π”

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών
Αναγνώριση ομάδας παραγωγών : “ΜΠΟΥΚΤΣΗΣ-ΝΟΪΤΣΗΣ Ομ.Π”
Η κατά το άρθρο 3 της Υ.Α 397/18235/24-02-2017 και της τροποποίησής της 2430/110502/27-10-2017, Πρωτοβάθμια τριμελής Επιτροπή Αναγνώρισης (Π.Ε.Α) των Ομάδων Παραγωγών, Οργανώσεων Παραγωγών και Ενώσεων Οργανώσεων Παραγωγών που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 1971/19501/1-2-2018 απόφαση του Περιφερειάρχη ∆υτ. Μακεδονίας και συνήλθε σε συνεδρίαση στις 20/3/2018 έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου με αριθμ. Πρωτ:. 5356/47178/16-3-2018.
Αναγνωρίζουμε ως Ομάδα παραγωγών την  ́ ́ΜΠΟΥΚΤΣΗΣ-ΝΟΪΤΣΗΣ Ομ.Π ́ ́ με νομικό πρόσωπο την «ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΠΟΥΚΤΣΗΣ-ΝΟΪΤΣΗΣ Ι.Κ.Ε» με διακριτικό τίτλο «ΜΠΟΥΚΤΣΗΣ-ΝΟΪΤΣΗΣ Ι.Κ.Ε» και αρ. ΓΕΜΗ 145308255000 στα πλαίσια των (ΕΕ) Καν. 543/2011 και 1308/2013 με τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις τους από τον (ΕΕ) καν. 499/2014, για αμπελοοινικά προϊόντα καθώς πληροί τα κριτήρια αναγνώρισης, λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ομάδα παραγωγών έχει 5 μέλη και εμπορευθείσα παραγωγή τα δύο προηγούμενα έτη 2016 και 2017.

Πατήστε εδώ (ΑΔΑ:ΩΠΕΒ7ΛΨ-Θ5Ζ).

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail