Φράγμα Παρορίου

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης μελέτης έργου: “Σύνταξη φακέλου έγκρισης πρώτης πλήρωσης ταμιευτήρα Παρορίου Ν. Φλώρινας”

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Φλώρινας προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), άρθρο 27 & 36 του Ν.4412/2016, για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης: «Σύνταξη Φακέλου Έγκρισης Πρώτης Πλήρωσης Ταμιευτήρα Παρορίου Ν. Φλώρινας», εκτιμώμενης αξίας # 68.240,00 € #, με το Φ.Π.Α.
Η μελέτη συντίθεται από τις παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:
Μελέτη κατηγορίας 13: Μελέτες Υδραυλικών Έργων.
Μελέτη κατηγορίας 21: Γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με κριτήριο ανάθεσης, την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά, Βάσει Βέλτιστης Σχέσης Ποιότητας – Τιμής του Ν.4412/2016.

 

Ο Δ/ντής

Δ.Τ.Υ. Π.Ε. Φλώρινας

Παντελής Πηλείδης

Πολιτικός Μηχανικός με Α΄ βαθμό

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail