Απαγόρευση αλιείας σε λίμνες, φράγματα, λιμνοδεξαμενές και ποταμούς της Φλώρινας

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Απαγόρευση αλιείας σε λίμνες, φράγματα, λιμνοδεξαμενές και ποταμούς της Φλώρινας

Έχοντας υπόψη :

1. Το Ν.∆ 420/1970 άρθρο 10 «Αλιευτικός Κώδικας» όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.1740/1987 περί «αξιοποίησης και προστασίας κοραλλιογενών σχηµατισµών ιχθυοτρόφων υδάτων, υδατοκαλλιεργειών και άλλων διατάξεων» όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 2040/1992 περί «ρύθµισης θεµάτων αρµοδιοτήτων Υπ. Γεωργίας και Νοµικών Προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις»

2. Το Β.∆. 142/1971 άρθρο 2 παρ. β 2 περί «αλιείας των υδρόβιων ζώων των λιµνών και ποταµών και προστασίας αυτών»

3. Το Π.∆ 332/1983 περί «Μεταβίβασης αρµοδιοτήτων του Υπ. Γεωργίας και των προϊσταµένων ∆ιανοµαρχιακών Υπηρεσιών του Υπ. Γεωργίας στους Νοµάρχες»

4. Το Ν. 2218/1994 περί «ίδρυσης Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης κλπ» όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε και ισχύει σήµερα

5. Το Ν. 2503/1997 περί «∆ιοίκησης, οργάνωσης, στελέχωσης της περιφέρειας, ρύθµισης θεµάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις»

6. Την εφαρµογή του ν. 3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης »

7. Την 8909/362/2-2-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη ∆υτικής Μακεδονίας περί µεταβίβασης αρµοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής.

8. Την σχετική εισήγηση του Τµήµατος Αλιείας Π.Ε. Φλώρινας, σύµφωνα µε την οποία είναι αναγκαία η απαγόρευση της αλιείας για την προστασία της αναπαραγωγής των ιχθύων.

9.Την υπ’ αρ. 546/11-4-18 εισήγηση του Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών και την υπ’ αρ. 7129/60149/4-4-18 εισήγηση του Αλιευτικού Συλλόγου Αετού Λιµνοχωρίου

 

Αποφασίζουµε

1.Απαγορεύεται απόλυτα η αλιεία, µε οποιοδήποτε µέσο και εργαλείο για την προστασία της αναπαραγωγής των ψαριών, ως εξής :

-Μικρή & Μεγάλη Πρέσπα, κατά το χρονικό διάστηµα από 25η Απριλίου 2018 και ώρα 09.00 πρωινή, έως και 10η Ιουνίου 2018 και ώρα 09.00 πρωινή.

-Ζάζαρη – Χειµαδίτιδα, κατά το χρονικό διάστηµα από 30η Απριλίου 2018 και ώρα 09.00 πρωινή, έως και 01η Ιουνίου 2018 και ώρα 09.00 πρωινή.

-Πετρών, κατά το χρονικό διάστηµα από 23η Απριλίου 2018 και ώρα 12.00 µεσηµβρινή, έως και 04η Ιουνίου 2018 και ώρα 12.00 µεσηµβρινή.

-Φράγµα Κολχικής, κατά το χρονικό διάστηµα 23η Απριλίου 2018 ώρα 09.00 πρωινή, έως και 10η Ιουνίου 2018 και ώρα 09.00 πρωινή.

-Φράγµα Τριανταφυλλιάς, κατά το χρονικό διάστηµα 23η Απριλίου 2018 ώρα 09.οο πρωινή, έως και 10η Ιουνίου 2018 και ώρα 09.00 πρωινή.

-Φράγµα Παπαδιάς σύµφωνα µε τα υπ’ αρ. 4499/30-6-2010 και 509/01-02-2011 έγγραφα της ∆ΕΗ, απαγορεύεται η αλιεία καθολικά στον ταµιευτήρα του φράγµατος Παπαδιάς, µε κάθε µέσο και εργαλείο.

-Λιµνοδεξαµενές Βεύης και Αµµοχωρίου, κατά το χρονικό διάστηµα 23η Απριλίου 2018 ώρα 09.οο πρωινή, έως και 10η Ιουνίου 2018 και ώρα 09.00 πρωινή.

-Σακουλέβας ποταµός σε όλο το µήκος του, κατά το χρονικό διάστηµα 23η Απριλίου 2018 ώρα 09.00 πρωινή έως και 10η Ιουνίου 2018 και ώρα 09.00 πρωινή.

2.Κατά την παραπάνω απαγορευτική περίοδο οι αλιείς υποχρεούνται να µεταφέρουν τις βάρκες από τις αποβάθρες και όλα τα αλιευτικά τους εργαλεία στα σπίτια τους.

3.Την τήρηση της παρούσας αναθέτουµε στη ∆ηµοτική Αστυνοµία όπου υπάρχει Υπηρεσία σε λειτουργία, στις Αστυνοµικές Αρχές, και τη ∆/νση ∆ασών του Νοµού για τις περιοχές που έχουν αρµόδιους υπαλλήλους, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Οι παραβάτες της παρούσας τιµωρούνται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, των Ν.∆ 420/70, Ν. 1740/87 και 2040/92.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

 

ΜΠΙΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

 

Πατήστε εδώ για να δείτε την Απόφαση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

 

 

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail