Απαγόρευση αλιείας στη λίµνη Βεγορίτιδα εντός των ορίων Π.Ε. Φλώρινας, στα πλαίσια αναπαραγωγής ιχθύων

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Απαγόρευση αλιείας στη λίµνη Βεγορίτιδα εντός των ορίων Π.Ε. Φλώρινας, στα πλαίσια αναπαραγωγής ιχθύων

Έχοντας υπόψη :

1. Το Ν.∆ 420/1970 άρθρο 10 «Αλιευτικός Κώδικας» όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.1740/1987 περί «αξιοποίησης και προστασίας κοραλλιογενών σχηµατισµών ιχθυοτρόφων υδάτων, υδατοκαλλιεργειών και άλλων διατάξεων» όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 2040/1992 περί «ρύθµισης θεµάτων αρµοδιοτήτων Υπ. Γεωργίας και Νοµικών Προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις»

2. Το Β.∆. 142/1971 άρθρο 2 παρ. β 2 περί «αλιείας των υδρόβιων ζώων των λιµνών και ποταµών και προστασίας αυτών»

3. Το Π.∆ 332/1983 περί «Μεταβίβασης αρµοδιοτήτων του Υπ. Γεωργίας και των προϊσταµένων ∆ιανοµαρχιακών Υπηρεσιών του Υπ. Γεωργίας στους Νοµάρχες»

4. Το Ν. 2218/1994 περί «ίδρυσης Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης κλπ» όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε και ισχύει σήµερα

5. Το Ν. 2503/1997 περί «∆ιοίκησης, οργάνωσης, στελέχωσης της περιφέρειας, ρύθµισης θεµάτων για την τοπική αυτ/ση και άλλες διατάξεις»

6. Την εφαρµογή του ν. 3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης »

7. Την 8909/362/2-2-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη ∆υτικής Μακεδονίας περί µεταβίβασης αρµοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής.

8. Την ανάγκη προστασίας της αναπαραγωγής των ψαριών για τη διατήρηση των ιχθυοαποθεµάτων στις τοπικές λίµνες.

9. α Τα στατιστικά στοιχεία που τηρούνται στα Τµήµατα Αλιείας Φλώρινας & Πέλλας,

    β. τις αυτοψίες των υπαλλήλων καθώς και

    γ. τις µαρτυρίες επαγγελµατιών και ερασιτεχνών αλιέων δ. την συνάντηση που    πραγµατοποιήθηκε στις 11-4-2018 στο ∆.∆ Αγίου Παντελεήµων παρουσία των Αλιευτικών Συλλόγων Βεγορίτιδας, του Συλλόγου Προστασίας Βεγορίτιδας και των υπαλλήλων του Τµήµατος Αλιείας Π.Ε Φλώρινας και Π.Ε. Πέλλας.

10. Την σχετική εισήγηση του Τµήµατος Αλιείας Π.Ε. Φλώρινας, σύµφωνα µε την οποία είναι αναγκαία η απαγόρευση της αλιείας για την προστασία της αναπαραγωγής των ιχθύων

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε

Απαγορεύουµε απόλυτα την αλιεία, µε οποιοδήποτε µέσο και εργαλείο για την προστασία της αναπαραγωγής των ψαριών στη λίµνη Βεγορίτιδα, κατά το χρονικό διάστηµα από 23η Απριλίου 2018 και ώρα 12η µεσηµβρινή., έως και 4η Ιουνίου 2018 και ώρα 12η µεσηµβρινή.

Κατά την παραπάνω απαγορευτική περίοδο οι αλιείς υποχρεούνται να µεταφέρουν τις βάρκες από τις αποβάθρες και όλα τα αλιευτικά τους εργαλεία στα σπίτια τους.

Την τήρηση της παρούσας αναθέτουµε στη ∆ηµοτική Αστυνοµία, όπου υπάρχει Υπηρεσία σε λειτουργία, στις Αστυνοµικές Αρχές, και τη ∆/νση ∆ασών των Π.Ε. για τις περιοχές που έχουν αρµόδιους υπαλλήλους, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Οι παραβάτες της παρούσας τιµωρούνται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, των Ν.∆ 420/70, Ν. 1740/87 και 2040/92.

Ο

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Π.Ε.ΦΛΩΡΙΝΑΣ

 

ΜΠΙΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

 

Διαβάστε εδώ την Απόφαση όπως δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail