Συντήρηση Τμημάτων Οδικού Δικτύου Αμυνταίου 2017

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Δνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας, προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου (άρθρο 27 του Ν.4412/2016), μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., άρθρο 36 του Ν.4412/2016), για την κατασκευή του έργου: “Συντήρηση Τμημάτων Οδικού Δικτύου Αμυνταίου 2017”, με προϋπολογισμό # 200.000,00 Ευρώ # (με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

Πατήστε εδώ για Διακήρυξη με ΑΔΑΜ, Ε.Σ.Υ., Έντυπο οικονομικής προσφοράς.
Πατήστε εδώ για Περίληψη Διακήρυξης με ΑΔΑΜ, Προϋπολογισμό, ΤΕΥ Δήλωσης και Τεχνική περιγραφή.
Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail