Συνοπτικός διαγωνισμός «Συντήρησης 5ετίας του Χιονοδρομικού Κέντρου Βίγλας Πισοδερίου της Π.Ε. Φλώρινας (Προμήθεια υλικών και συντήρηση των Lift Βίγλας – Πισοδερίου)»

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Η Π.Ε Φλώρινας ύστερα από την απόφαση: 115/26-01-2021 (ΑΔΑ: 6Α7Γ7ΛΨ-ΓΞ2) Απόφαση της Οικονομικής Π.Δ.Μ περί έγκρισης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού «Συντήρησης 5ετίας του Χιονοδρομικού Κέντρου Βίγλας Πισοδερίου της Π.Ε. Φλώρινας (Προμήθεια υλικών και συντήρηση των Lift Βίγλας – Πισοδερίου)» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής σε ευρώ.

Ο ενδεικτικός Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) ανέρχεται στο ποσό των 68.944,00 (προμήθεια υλικών : 35.340,00 € με Φ.Π.Α. και παροχή υπηρεσιών ειδικών ελέγχων πενταετίας :   33.604,00 €  με Φ.Π.Α.)

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 15/2/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.  στη Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού της Π. Ε. Φλώρινας (Πτολεμαίων 1, 5ος, τ.κ. 53100 Φλώρινα).

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 15-2-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 π.μ., στον Ημιώροφο του Διοικητηρίου, Πτολεμαίων 1, της Π. Ε. Φλώρινας.

Η αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό θα συνοδεύεται υποχρεωτικά με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στη Διακήρυξη με αρ. 2/2021.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζομένους για 180 ημέρες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Π.Ε Φλώρινας.

Η Διακήρυξη 2/2021 θα αναρτηθεί: 1. Στον ιστότοπο του προγράμματος ΚΗΜΔΗΣ (www. eprocurement.gov.gr), 2. Η περίληψη διακήρυξης στον ιστότοπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ (www.diavgeia.gov.gr), και στον ιστότοπο http://www.eprocurement.gov.gr 3. Στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας https://florina.pdm.gov.gr και 4. Στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας https://www.pdm.gov.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε Φλώρινας – Τμήμα Προμηθειών (τηλ:. 23850 54-504, ή 2385350504 κ. Χρήστο Κωνσταντινίδη) κάθε εργάσιμη  μέρα  και  ώρα.

 

Κατεβάστε (πατώντας πάνω τους) τα σχετικά έγγραφα:

Διακήρυξη

Περίληψη διακήρυξης

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς

 

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail