Συνοπτικός Διαγωνισμός προμήθειας υλικών – ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής – συντήρησης επιβατικών αυτοκινήτων, φορτηγών & μηχανημάτων έργου της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας για το έτος 2020

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ανταλλακτικών, αναλωσίμων και κάθε άλλου υλικού που τυχόν απαιτηθεί, καθώς και η παροχή συναφών υπηρεσιών συντήρησης κ α ι ε π ι σ κ ε υ ή ς των επιβατικών αυτοκινήτων, των φορτηγών, των μηχανημάτων έργου και των παρελκόμενων εξαρτημάτων που φέρουν, της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, από εξωτερικά συνεργεία με εξειδικευμένο προσωπικό, για την εύρυθμη λειτουργία του στόλου των επιβατικών αυτοκινήτων και των μηχανημάτων έργου – φορτηγών, της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας αρμοδιότητάς της.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 5/10/2020 και ώρα 09:30 π.μ. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα ή να αποστείλουν ταχυδρομικώς, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την ανωτέρω προθεσμία στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού, 5ος όροφος. Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής που υποβάλλονται εκπρόθεσμα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν από την υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής της Π.Ε Φλώρινας την Δευτέρα 5/10/2020 και ώρα 10:30 πμ. στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας, Πτολεμαίων 1 – Διοικητήριο, Αίθουσα συνεδριάσεων – ημιώροφος.

Πατήστε εδώ για Διακήρυξη, Περίληψη διακήρυξης, Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης και Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς.

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail