Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Μίσθωσης μηχανημάτων αποχιονισμού (πολυεργάτες) για τη χειμερινή περίοδο 2020-2021 Νομού Φλώρινας

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 09-10-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 23.59 π.μ.
Ο Διαγωνισμός (διαδικασία αποσφράγισης των δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών προσφορών) θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 15-10-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00.

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 201.574,80 € (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 24%).

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από :
Την Δ/νση Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών για τους όρους της Διακήρυξης
Την Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Φλώρινας για τις Τεχνικές Προδιαγραφές

Πατήστε εδώ για τη Διακήρυξη, Περίληψη της διακήρυξης και Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης.

 

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail