Συνοπτικός Διαγωνισμός προμήθειας υλικών – ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής και συντήρησης επιβατικών αυτοκινήτων & μηχανημάτων έργου – Φορτηγών της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Η Π.Ε Φλώρινας ύστερα από την απόφαση: 2628/03-12-2019 (ΑΔΑ:ΨΥ7Β7ΛΨ-ΡΕΒ) απόφαση της Οικονομικής Π.Δ.Μ. περί έγκρισης διενέργειας «προμήθειας υλικών-ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής και συντήρησης επιβατικών αυτοκινήτων και των μηχανημάτων έργου– φορτηγών, της ΠΕ Φλώρινας και των Όρων της διακήρυξης» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 16-12-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 π.μ., στη Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε.Φλώρινας (Πτολεμαίων 1, 5ος, τ.κ.53100 Φλώρινα). Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών:16-12-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., στον Ημιώροφο του Διοικητηρίου,Πτολεμαίων 1, της Π.Ε.Φλώρινας.

Πατήστε εδώ για την Περίληψη, εδώ για την Διακήρυξη και εδώ για την Οικονομική Προσφορά.

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail