Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση προμήθειας γαιοδαιτικού σταθμού laser (total station) μέτρησης αποστάσεων, του τμήματος Τοπογραφίας, Εποικισμού και Αναδασμού

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει.
 2. Το N. 4412/2016 (147/Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 3. Το Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/Α), «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».
 4. Το Ν. 4270/14 (143/Α) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης & Εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό & άλλες διατάξεις».
 5. Το Ν. 4250/14 (74/Α) «Διοικητικές απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων & Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ 318/1992 (Α/161) & λοιπές ρυθμίσεις»
 6. Το Ν. 4071/2012 (85/Α) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ, όπως ισχύει».
 7. Το Ν. 496/74 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ Α/204/74).
 8. Το Π.Δ. 80/16 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
 9. Το αριθ. πρωτ. 11328/908/23-1-2019 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής/Τμήματος Τοπογραφίας Εποικισμού και Αναδασμού για την ανάληψη δαπάνης προμήθειας Γεωδαιτικού σταθμού laser (total station).
 10. Το με ΑΔΑΜ : 19REQ004367682 2019-01-24 σχετικό Πρωτογενές αίτημα δαπάνης.
 11. Την αριθ. 467/25-2-2019 (με ΑΔΑ: ΨΛΘΟ7ΛΨ-ΕΡ7) Απόφαση της Ο.Ε. για έγκριση δαπανών – διάθεσης πίστωσης της Π.Ε. Φλώρινας.
 12. Την α/α 1494/20-03-2019 με ΑΔΑ: 99ΠΔ7ΛΨ-ΛΚΜ Απόφαση δέσμευσης πίστωσης ποσού 3.000,00 €.
 13. Το εγκεκριμένο αίτημα με ΑΔΑΜ: 19REQ004663685 2019-03-22.
 14. Την α/α 985/18-2-2019 (ΑΔΑ: ΩΒΚΥ7ΛΨ-Γ4Λ) Απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης ποσού 1.302,00 €.
 15. Την ανάγκη προμήθειας Γεωδαιτικού σταθμού laser (total station) της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής/Τμήματος Τοπογραφίας Εποικισμού και Αναδασμού, της Π.Ε. Φλώρινας.

Ανακοινώνει

Ότι προτίθεται να προβεί στην διαδικασία της, με απευθείας ανάθεση, (κατόπιν έρευνας αγοράς και διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της χαμηλότερης τιμής), ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια Γεωδαιτικού σταθμού laser (total station), για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής/Τμήματος Τοπογραφίας Εποικισμού και Αναδασμού, της Π.Ε. Φλώρινας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ €
Προμήθεια Γεωδαιτικού σταθμού laser (total station), με ακρίβεια γωνιών 5cc και απόστασης στα 200 μέτρα (με τα παρελκόμενα π.χ τρίποδα στήριξης).  

 

 

 

 

 

 

ΑΞΙΑ 2.419,35
Φ.Π.Α. (24%) 580,66
ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 3.000,00

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια Γεωδαιτικού σταθμού laser (total station), με ακρίβεια γωνιών 5cc και απόστασης στα 200 μέτρα (με όλα τα παρελκόμενα π.χ τρίποδα στήριξης). ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 3.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Ε.Φ. 072, ΚΑΕ 1725.01 οικονομικού έτους 2019. Κριτήριο ανάθεσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει  της χαμηλότερης τιμής.

Η διάρκεια της Σύμβασης θα είναι μέχρι την ολοκλήρωση της Προμήθειας του Γεωδαιτικού σταθμού laser (total station) και πάντως όχι πέραν της 31-12-2019.

Η παρούσα πρόσκληση υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

 

 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

    Η οικονομική προσφορά των υποψηφίων θα συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του πίνακα Ι όπου θα αναγράφεται ευκρινώς το αντίτιμο  της προμήθειας (χωρίς ΦΠΑ), το ποσό του Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί και το τελικό σύνολο.

      Σε περίπτωση προσφορών με το ίδιο οικονομικό τίμημα θα γίνει διαπραγμάτευση με τους υποψηφίους και αν και πάλι δεν προκύψει μειοδότης θα γίνει κλήρωση.

  Το ποσό της οικονομικής προσφοράς δεν επιδέχεται καμίας αλλαγής.

 

 1. ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

    Οι συμμετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν μαζί με την οικονομική προσφορά τους:

* Φορολογική ενημερότητα

*Ασφαλιστική ενημερότητα

*Αντίγραφα ποινικού μητρώου

Όπως προβλέπεται από το Άρθρο 73 του Ν 4412/2016.

 

 1. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι τις 3 – 4 – 2019  ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00 π.μ. στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών της Π.Ε. Φλώρινας, 5ος όροφος, Πτολεμαίων 1, Φλώρινα ΤΚ 53100 και η κατάθεσή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως, είτε με courier.

Προσφορές  που  θα  υποβληθούν μετά τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες  και δεν παραλαμβάνονται.

Για περισσότερες πληροφορίες οι 23850 54505.

                                                          Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

 

 

                                                          ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΠΙΡΟΣ

 

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail