Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση υπηρεσιών κοινωνικής μέριμνας & συναφών υπηρεσιών, στα πλαίσια του έργου συνοδευτικών μέτρων της πράξης «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016 – Π.Ε. Φλώρινας» μεMIS 5000211,που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ) ΠΕ Φλώρινας 2015-16

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την ανάθεση υπηρεσιών κοινωνικής μέριμνας και συναφών υπηρεσιών, στα πλαίσια του έργου Συνοδευτικών Μέτρων της Πράξης «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής,διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016 – Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ» με MIS 5000211, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ) ΠΕ Φλώρινας 2015-16.

 

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της παρούσης, να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, μέχρι την Πέμπτη 10/09/2020 και ώρα 10:00 για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών κοινωνικής μέριμνας και συναφών υπηρεσιών στα πλαίσια του έργου Συνοδευτικών Μέτρων της Πράξης «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016 – Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ»με MIS 5000211, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ) ΠΕ Φλώρινας 2015-16, σύμφωνα με την συνημμένη στη παρούσα Εισηγητική Έκθεση. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 18.300,00 €, χωρίς ΦΠΑ 24%, ήτοι 22.692,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής.

Πατήστε εδώ για την πρόσκληση ενδιαφέροντος.

 

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail