Προκήρυξη σύμβασης εκπόνησης μελέτης “Μελέτη αναδασμού αγροκτήματος Μαρίνας”

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών
Προκήρυξη σύμβασης εκπόνησης μελέτης “Μελέτη αναδασμού αγροκτήματος Μαρίνας”

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο τίτλος της μελέτης είναι «Μελέτη αναδασμού αγροκτήματος Μαρίνας» και ο τόπος της παροχής είναι η Π.Ε. Φλώρινας.

Σύντομη περιγραφή της σύμβασης είναι η διαμόρφωση, διάταξη, συγκέντρωση της έγγειας ιδιοκτησίας, φυσικών ή νομικών προσώπων σε λιγότερα σε αριθμό και μεγαλύτερα σε έκταση αγροτεμάχια, ή τουλάχιστον σε αγροτεμάχια τέτοια, που το σχήμα, η θέση και η διάταξη των ορίων τους, να επιτρέπουν την καλύτερη παραγωγική αξιοποίηση και εκμετάλλευση της γης.

Εκτιμώμενη Αξία: 105.232,65 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)

Διάρκεια της Σύμβασης ή Προθεσμία εκτέλεσης: Τριάντα τέσσερις (34) μήνες. Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε είκοσι έξι (26) μήνες από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού.

Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει χαμηλότερης τιμής.

Προθεσμία υποβολής προσφορών στο σύστημα είναι η 31/05/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ.. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 02/06/2022 και ώρα 10.00 π.μ.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής https://florina.pdm.gov.gr.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό ή για τα έγγραφα: Ανδρέου Στυλιανός, τηλ. 23853-50486, fax: 23853-50487, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ :188669

Για τα σχετικά έγγραφα πατήστε εδώ και εδώ.

 

Perilipsi anadasmou Marinas PE FLORINAS Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail