Αναδασμός Μεσοκάμπου

Προκήρυξη σύμβασης εκπόνησης για Μελέτη αναδασμού αγροκτήματος Μεσοκάμπου

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Προκήρυξη σύμβασης εκπόνησης για Μελέτη αναδασμού αγροκτήματος Μεσοκάμπου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο τίτλος της μελέτης είναι «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ  ΜΕΣΟΚΑΜΠΟΥ» και ο τόπος της παροχής είναι η Π.Ε. Φλώρινας.

Σύντομη περιγραφή της σύμβασης είναι η διαμόρφωση, διάταξη, συγκέντρωση της  έγγειας ιδιοκτησίας, φυσικών ή νομικών προσώπων σε λιγότερα σε αριθμό και μεγαλύτερα σε έκταση αγροτεμάχια, ή τουλάχιστον σε αγροτεμάχια τέτοια, που το σχήμα, η θέση και η διάταξη των ορίων τους, να επιτρέπουν την καλύτερη παραγωγική αξιοποίηση και εκμετάλλευση της γης.

Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις μελετών, δεν κατανέμεται σε τμήματα και δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές.
Εκτιμώμενη Αξία: 84.009,70 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)

Διάρκεια της Σύμβασης ή Προθεσμία εκτέλεσης: Τριάντα τέσσερις (34) μήνες.

Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε είκοσι έξι (26) μήνες από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού.

Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει χαμηλότερης τιμής.

Προθεσμία υποβολής στο σύστημα είναι η 25/07/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 27/07/2023 και  ώρα 10.00 π.μ.

Πατήστε εδώ για της Περίληψη της Προκήρυξης

 

 

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail