Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020 υπομέτρο 3.1 «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας» – ηλεκτρονική αίτηση στήριξης γεωργών που έχουν ενταχθεί στο υπομέτρο 11.1

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Ε΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2014-2020)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 3.1 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ»

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΚΑΛΕΙ

Όλους τους ενδιαφερόμενους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που είναι ενεργοί γεωργοί και έχουν υποβάλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) για το 2020 (εφεξής «γεωργοί»), και οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο υπομέτρο 11.1 του ΠΑΑ 2014 -2020, να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση στήριξης από τις 9-11-2020 έως 18-12-2020 (ώρα 13:00) για το υπομέτρο 3.1 «στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας του ΠΑΑ 2014-2020». Μετά την ηλεκτρονική υποβολή, ο φάκελος της αίτησης στήριξης υποβάλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες ΔΑΟΚ εντός 10 εργάσιμων ημερών από τη λήξη της περιόδου ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στήριξης θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής η οποία δύναται να αντικατασταθεί από κατάλληλη Υπεύθυνη Δήλωση μέσω του gov.gr.

1. Η αίτηση στήριξης αφορά στο σύστημα ποιότητας της Βιολογικής παραγωγής (ΒΠ), σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007, όπως εφαρμόζεται στην ελληνική επικράτεια με τις ισχύουσες κάθε φορά εθνικές διατάξεις (ΥΑ 2543/103240/2-10-2017 (ΦΕΚ 3529 Β’)).

2. Ο υποψήφιος δύναται να ενισχυθεί για τη συμμετοχή του στα ακόλουθα δύο είδη βιολογικής παραγωγής (εφεξής «είδη πιστοποίησης»), τα οποία θεωρούνται διακριτά για τους σκοπούς του υπομέτρου: αα) Βιολογική φυτική παραγωγή ββ) Βιολογική ζωική παραγωγή

3. Στην παρούσα Πρόσκληση δύνανται να συμμετέχουν μόνο οι ενταγμένοι δικαιούχοι του υπομέτρου 11.1 κατά το έτος εφαρμογής 2019 κατόπιν των υπ’ αρ. 130/5917/18-1-2017, 539/27369/20-2-2018 ή/και 4075/182059/31-12-2018 Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για το ίδιο είδος πιστοποίησης (δράση του υπομέτρου 11.1) για το οποίο ήταν ενταγμένοι. Συγκεκριμένα οι δικαιούχοι της δράσης 11.1.1 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία» μπορούν να συμμετέχουν στην παρούσα Πρόσκληση για το είδος πιστοποίησης της Φυτικής παραγωγής, ενώ οι δικαιούχοι της δράσης 11.1.2 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία» μπορούν να συμμετέχουν στην παρούσα Πρόσκληση για το είδος πιστοποίησης της Ζωικής παραγωγής. Εάν οι δικαιούχοι ήταν ενταγμένοι και στις δύο δράσεις του υπομέτρου 11.1 το έτος εφαρμογής 2019, δύνανται να συμμετέχουν στην παρούσα Πρόσκληση για τα δύο ή για ένα από τα δύο είδη πιστοποίησης της Βιολογικής παραγωγής.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Φλώρινας και στο τηλέφωνο 2385350554 υπεύθυνη: Παπαδοπούλου Ουρανία.

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail