Πρόστιμο

Περίληψη πράξης επιβολής προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 2 του Ν.4177/2013 («H.M.H.»)

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Περίληψη πράξης επιβολής προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 2 του Ν.4177/2013 («H.M.H.»)

Mετά από δειγματοληπτικό έλεγχο της Υπηρεσίας μας, σε συνεργασία με τη χημική υπηρεσία Ηπείρου & Δυτικής Μακεδονίας-Αυτοτελές γραφείο Χημικών Υπηρεσιών Φλώρινας, στις 29 Οκτωβρίου 2020, στην επιχείρηση «Κ.Π.» που βρίσκεται στη Φλώρινα, ελήφθη δείγμα με α/α 5/2020 «Γάντια με λεπτομέρειες γούνας ». Η ανωτέρω επιχείρηση προμηθεύτηκε το προϊόν από την «H.M.H.», (Δερμάτινα Είδη-Αξεσουάρ), που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη.

  Στο πλαίσιο του πρωτόκολλου συνεργασίας 2019 -2020 Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (ΓΓΒ) – Γενικής Διεύθυνσης (ΒΕΠ) και Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους (ΓΧΚ), για τον έλεγχο χημικών και βιομηχανικών προϊόντων, εξετάστηκε από τη Β΄ Χημική Υπηρεσία Αθηνών – Τμήμα Α΄ και βρέθηκε ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ. Συγκεκριμένα: α) Δεν δηλώνεται με ορθότητα η σύνθεση του προϊόντος καθώς η προσδιοριζόμενη σύνθεση του προϊόντος για το κύριο μέρος (Πολυεστέρας: 90,2±4,0%  Ακρυλικό: 9,8±4,0%), λαμβάνοντας υπόψη την αβεβαιότητα των μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν (Πολυεστέρας: 90,2±1,0%  Ακρυλικό 9,8±1,0%) και την κατασκευαστική ανοχή (±3%), δεν συμπίπτει με την σύνθεση που δηλώνεται στην επισήμανση (100% Ακρυλικό), γεγονός που συνιστά παράβαση των όσων ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 1007/2011 (Κεφ. 2, Άρθρο 9 και Άρθρο 11, Κεφ. 3, Άρθρα 18,19,20 και Παραρτήματα ΙΙΙ, VIII και  IX) και στην Υ.Α. 91354 (άρθρο 61, παράγραφος 1). Προκύπτει ότι η δηλούμενη σύνθεση είναι αναληθής και ενδέχεται να παραπλανήσει τον καταναλωτή με αποτέλεσμα ο καταναλωτής να λάβει μια απόφαση συναλλαγής που διαφορετικά δεν θα ελάμβανε. β) Δεν υπάρχει στην επισήμανση του προϊόντος η φράση «περιέχει μη κλωστοϋφαντουργικά συστατικά ζωικής προέλευσης», ενώ περιέχει διακοσμητικές λεπτομέρειες από μη κλωστοϋφαντουργικά συστατικά ζωικής προέλευσης (γουνόδερμα), κατά παράβαση των όσων ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 1007/2021 (Κεφ. 2, Άρθρο 12), ώστε ο καταναλωτής να μπορέσει να προβεί στην επιλογή του προϊόντος όντας ενήμερος. γ) Δεν αναγράφεται η ηλεκτρονική διεύθυνση ή η ταχυδρομική διεύθυνση του υπεύθυνου διάθεσης του προϊόντος στην ελληνική αγορά επί του προϊόντος ή της συσκευασίας  του, γεγονός που συνιστά παράβαση του Άρθρου 50.1.Α, της Υ.Α. 91354, για τις ενδείξεις – επισήμανση των μη εδώδιμων προϊόντων, δ) Δεν υπάρχει στο τιμολόγιο ο κωδικός αριθμός που αναγράφεται στην χάρτινη ετικέτα, κατά παράβαση του Άρθρου 64 παρ 4 της Υ.Α. 91354 για την αναγραφή κωδικών αριθμών στα παραστατικά.

   Σύμφωνα με τα άρθρα 22, 24, 25, 26 του Ν.4177/07-08-2013, στην επιχείρηση «H.M.H.» επιβλήθηκε πρόστιμο τριών χιλιάδων πεντακοσίων (3.500,00€) ευρώ, με την υπ΄αριθμ. 329/06-05-2021 Απόφαση Ανάπλ. Προϊσταμένης της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Φλώρινας, ως εξής: α) για ελλιπείς ενδείξεις ανά κωδικό προϊόντος επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους πεντακοσίων ευρώ (500€) κατά παράβαση του άρθρου  50 παράγραφος 9Β της Υ.Α. 91354/2017 Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.). Σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. 7 υπεύθυνος για τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου είναι ο υπεύθυνος διάθεσης, β) για ανακριβή- παραπλανητική σήμανση –επισήμανση  ανά κωδικό προϊόντος επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους δύο χιλιάδων ευρώ (2000€) κατά παράβαση του άρθρου  61 παράγραφος 6Γ της Υ.Α. 91354/2017(Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.). Σύμφωνα με το άρθρο 61 παρ. 4 υπεύθυνος για την εξασφάλιση των πληροφοριών και για την ακρίβεια τους είναι ο υπεύθυνος διάθεσης, γ) για έλλειψη κωδικού από τα προβλεπόμενα παραστατικά ανά παραστατικό στοιχείο επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους χιλίων ευρώ (1000€) κατά παράβαση του άρθρου  64 παράγραφος 5Δ της Υ.Α. 91354/2017(Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.). Σύμφωνα με το άρθρο 64 παρ. 4 υπεύθυνος για την αναγραφή των κωδικών στα προβλεπόμενα παραστατικά είναι και οι ενδιάμεσοι χονδρέμποροι.

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail