Σταφύλια

Παράνομες φυτεύσεις αμπελιών

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Από την Δ/νση  Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής Φλώρινας ανακοινώνεται ότι: σύμφωνα με την  αρ. πρωτ. 1011/21054/18-02-2016 ΥΑ περί «Θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (Ε.Κ) αριθ. 1308/2013, (Ε.Ε) αριθ. 2015/560 και (Ε.Ε)  αριθμ. 2015/561 σχετικά με τη διαχείριση του αμπελουργικού δυναμικού»  ενημερώνουμε ότι προκειμένου να πραγματοποιηθεί φύτευση νέου αμπελώνα θα πρέπει:

  1. Στον κάτοχο άδειας φύτευσης, η ΔΑΟΚ να χορηγήσει «Άδεια εγκατάστασης αμπελώνα και προμήθειας αντιφυλλοξηρικών μοσχευμάτων αμπέλου».
  2. Ο κάτοχος άδειας φύτευσης, πριν τη φύτευση του νέου αμπελώνα θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις ακόλουθες απαιτήσεις: το πολλαπλασιαστικό υλικό να συνοδεύεται από τιμολόγιο αγοράς, να χρησιμοποιούνται αντιφυλλοξηρικά υποκείμενα και η φύτευση να γίνεται με τις συνιστώμενες και επιτρεπόμενες ποικιλίες για όλη την επικράτεια.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από την υπηρεσία μας κατοχή  παράνομων φυτεύσεων αμπέλου οι οικονομικές κυρώσεις που θα επιβληθούν στους παραγωγούς έχουν ως εξής:

α) Χρηματική ποινή 6.000€/ha, αν ο παραγωγός εκριζώσει το σύνολο των εν λόγω φυτεύσεων εντός των τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία έχει κοινοποιηθεί η παρατυπία.

β) Χρηματική ποινή 12.000€/ha, αν ο παραγωγός εκριζώσει το σύνολο των εν λόγω φυτεύσεων κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους από την λήξη της τετράμηνης περιόδου.

γ) Χρηματική ποινή 20.000€/ha, αν ο παραγωγός εκριζώσει το σύνολο των εν λόγω φυτεύσεων μετά το πρώτο έτος από τη λήξη της τετράμηνης περιόδου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής στο Διοικητήριο, 1ος  όροφος, γραφείο 6 και στο τηλ. 2385350544 (κ. Γκέσου Φανή), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail