Μετάθεση ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών διαγωνισμού “Βελτίωση οδικής ασφάλειας εθνικού – επαρχιακού οδικού δικτύου Δήμου Αμυνταίου”

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κα Γκατζαβέλη Παναγιώτα, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 80209/15-06-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, με το οποίο κάνουν γνωστό στην επιτροπή ότι σύμφωνα με το αριθμό πρωτ. 14178 ΕΞ 2020/03-06-2020 έγγραφο του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., η λειτουργία του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Δημόσια Έργα, θα διακοπεί από την Παρασκευή 12-06-2020 και ώρα 23:30 έως την 22-06-2020. Επίσης σύμφωνα με τη Αναλυτική Διακήρυξη του έργου: «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Εθνικού – Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Δήμου Αμυνταίου», με ΑΔΑΜ: 20PROC006759670 2020-05-25, έχει οριστεί ως ημερομηνία
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του διαγωνισμού με α.α. συστήματος 89926, η 19-06- 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ.

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 της Αναλυτικής
Διακήρυξης του έργου, ζητείται η μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης τον προσφορών του διαγωνισμού, με αριθμό Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: α/α συστήματος 89926, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Εθνικού – Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Δήμου Αμυνταίου», για τις 09-07-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

Πατήστε εδώ για ολόκληρη της Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail