∆ιακήρυξη Νο 9 δημοπρασίας για τη διέργεια μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου στην πόλη του Αμυνταίου για τη στέγαση των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Διενέργεια μειοδοτικής δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας τουλάχιστον τετρακοσίων τετραγωνικών μέτρων (400 τ.μ.) που θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες στέγασης των Υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας στην πόλη του Αμυνταίου, για την περίοδο 2021 – 2023, προϋπολογισμού 37.296,00 €, με δικαίωμα παράτασης ισόποσου χρόνου για τα έτη 2024-2026 προϋπολογισμού 37.296,00 €.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη δημοπρασία θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στη ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού – Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, ∆ιοικητήριο, Πτολεμαίων 1 – 53100 Φλώρινα, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης στον τοπικό τύπο (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 24-12-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ.).

Πατήστε εδώ για τη Διακήρυξη.

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail