Επαναληπτικός διαγωνισμός προμήθειας υλικών – ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής – συντήρησης επιβατικών αυτοκινήτων, φορτηγών & μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Φλώρινας για το έτος 2020

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Επαναληπτικός διαγωνισμός προμήθειας υλικών – ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής – συντήρησης επιβατικών αυτοκινήτων, φορτηγών & μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Φλώρινας για το έτος 2020.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Για την προμήθεια ανταλλακτικών : 26.500,00 € (με Φ.Π.Α.)

Για τις υπηρεσίες επισκευής : 15.500,00 € (με Φ.Π.Α.)

Σ Υ Ν Ο Λ Ο : 42.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

 

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 21/12/2020 και ώρα 09:00 π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα ή να αποστείλουν ταχυδρομικώς, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την ανωτέρω προθεσμία στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού, 5ος όροφος. Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής που υποβάλλονται εκπρόθεσμα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν από την υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό.Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής της Π.Ε Φλώρινας την Δευτέρα 21/12/2020 και ώρα 09:30 πμ. στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας, Πτολεμαίων 1 – Διοικητήριο, Αίθουσα συνεδριάσεων – ημιώροφος.]

 

Δημοσιότητα

Η παρούσα θα αναρτηθεί:

1. Στον ιστότοπο του προγράμματος ΚΗΜΔΗΣ

2. Στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας

3. Περίληψη της Διακήρυξης θα δημοσιευθεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

 

Εγγύηση συμμετοχής

Δεν απαιτείται η προσκόμιση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής

 

Παροχή Διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται, το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική προβλεπόμενη διαδικασία.

 

Πατήστε εδώ για τη Διακήρυξη, εδώ για Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς και εδώ για Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης.

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail