∆ημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης έργου : “Εσωτερική οδοποιία Δήμου Φλώρινας”

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

∆ημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης έργου : “Εσωτερική οδοποιία Δήμου Φλώρινας”

Η Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας / ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία,μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών ∆ημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.), άρθρο 27 & 36, του Ν.4412/2016, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “Εσωτερική οδοποιία Δήμου Φλώρινας”, προϋπολογισμού #416.000,00 €#, με το Φ.Π.Α., για έργα κατηγορίας «Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ», για την 1η Τάξη και Άνω του Μ.Ε.ΕΠ.

 

Ο ∆/ΝΤΗΣ
∆.Τ.Ε. Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

 

Μήσιας Βασίλειος
Πολιτικός Μηχανικός με Α ́ βαθμό
Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail