Ανάρτηση Απόφασης Ακύρωσης Διαγωνισμού και έγκρισης νέου Διαγωνισμού με νέους όρους, Διακήρυξη Αναλωσίμων 2018 Π.Ε. Φλώρινας

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας αποφάσισε

α) Την ακύρωση της αριθ. 1309/2018 Απόφασης της Ο.Ε. με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών Η/Υ, φωτοαντιγραφικών, εκτυπωτών φάξ καθώς και γραφικής ύλης, λόγω της ανάγκης αλλαγής των όρων της διακήρυξης και ειδικότερα των τεχνικών προδιαγραφών αυτής, και
β) Την έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών Η/Υ,φωτοαντιγραφικών, εκτυπωτών φάξ καθώς και γραφικής ύλης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ, για κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας για το έτος 2018, προϋπολογισμού 74.370,41 € με ΦΠΑ (40.097,88 € με ΦΠΑ για αναλώσιμα Η/Υ, φωτοτυπικών, εκτυπωτών, φαξ και 34.272,53 € με ΦΠΑ για γραφική ύλη), με Φορ. 072 και ΚΑΕ 1111.01, καθώς και των νέων όρων της Διακήρυξης.

Δείτε το κείμενο της Απόφασης, εδώ: 7,1 ΑΠΟΦΑΣΗ 1391 ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΔΑ ΨΟΗ27ΛΨ-ΛΒΚ-1

Δείτε τη νέα Διακήρυξη, εδώ: 7,7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΕ ΝΕΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΜΕ ΑΔΑΜ

Δείτε το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης, εδώ : 4,2 ΤΕΥΔ

Δείτε το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς, εδώ : 7,9 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail