Δημοπρασία για την εκμίσθωση της χρήσης και εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων του Χιονοδρομικού Κέντρου Βίγλας Πισοδερίου Π.Ε. Φλώρινας

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Δημοπρασία για την εκμίσθωση της χρήσης και εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων του Χιονοδρομικού Κέντρου Βίγλας Πισοδερίου Π.Ε. Φλώρινας

Σύμφωνα με τις διατάξεις του  Π.Δ. 242/26-7-96  (ΦΕΚ 179/Α/7-9-96),  και ύστερα από την αριθ. 116/2021 (ΑΔΑ: 64ΚΘ7ΛΨ-ΚΔΜ) Απόφαση της Ο.Ε. θα διενεργηθεί  φανερή και προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση της χρήσης και εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων του Χιονοδρομικού Κέντρου Βίγλας-Πισοδερίου, για χρονικό διάστημα δύο (2) χειμερινών περιόδων, με έναρξη από την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης έως 30-4-2022.

 

1) Οι εγκαταστάσεις του Χιονοδρομικού Κέντρου Βίγλας-Πισοδερίου που πρόκειται να εκμισθωθούν από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Π.Δ.Μ.), είναι οι εξής :

Α.  ΑΝΑΒΑΤΗΡΕΣ

α. Παλιός  εναέριος  αναβατήρας (μήκους   1400μ.,  κατασκευής  οίκου

GRAFFER,   μεταφορικής   ικανότητας  800   ατόμων/ώρα).

β. Νέος   εναέριος   αναβατήρας (μήκους   1800μ.,   κατασκευής   οίκου

LEITNER,   μεταφορικής   ικανότητας   1200   ατόμων/ώρα).

γ. Παλιός  συρόμενος  αναβατήρας (μήκους 800μ)  κατασκευής οίκου

LEITNER.

δ.  Συρόμενος μπέιμπυ λιφτ (δίπλα στο συρόμενο αναβατήρα)

Β.    Ένας χιονοστρωτήρας PRINOTH T4

Γ.     ΧΙΟΝΟΔΙΑΔΡΟΜΟΙ (ΠΙΣΤΕΣ)

α. Αριστερή πίστα μήκους 2 χλμ περίπου, χαρακτηρισμένη πράσινη με ονομασία ΑΦΡΟΔΙΤΗ.

β. Κεντρική πίστα μήκους 1,5 χλμ περίπου, χαρακτηρισμένη κόκκινη με ονομασία ΗΡΑ και είναι φωτιζόμενη.

γ.  Δεξιά πίστα μήκους 2,5 χλμ περίπου, χαρακτηρισμένη μαύρη  με ονομασία ΑΡΤΕΜΙΣ.

δ.  Περιφερειακή διαδρομή (τουριστική) από κορυφή μέχρι την αφετηρία μήκους 3 χλμ, περίπου.

ε.  Διαδρομή  από τη  βάση του συρόμενου μέχρι το νέο αναβατήρα μήκους 2 χλμ. περίπου,

στ. Μίνι πίστα για παιδιά μήκους 200  μέτρων περίπου.

η.  Διαδρομή από το τέρμα του συρόμενου μέχρι, την αφετηρία του νέου αναβατήρα μήκους 2,5 χλμ. περίπου.

θ. Πίστα Πισοδερίου μήκους 2,5 χιλ. περίπου.

          Δ)  Το Διοικητήριο πλην των χώρων που έχουν παραχωρηθεί στον Δασικό Συνεταιρισμό Πισοδερίου (ισόγειο) και αυτών που έχουν παραχωρηθεί στον Σ.Ο.Χ.  Φλώρινας  (μέρος του ισογείου και του υπογείου) με τον όρο της υποχρεωτικής λειτουργίας, καθ΄  όλη τη διάρκεια της σύμβασης, ως καφέ  εστιατόριο του ενιαίου χώρου του πρώτου ορόφου του Διοικητηρίου

     και

 

2) Η πλειοδοτική δημοπρασία θα είναι προφορική και φανερή και θα γίνει στις 15 – 2 – 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. (κατάθεση δικαιολογητικών από 09.00 έως 10.00 π.μ.), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Κρατικών Προμηθειών της ΠΕ Φλώρινας, στην αίθουσα συνεδριάσεων του ημιώροφου του κτιρίου της Π.Ε. Φλώρινας.

3) Δικαιολογητικά συμμετοχής:

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να προσκομίσουν σε κλειστό φάκελο τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου έκδοσης τελευταίου εξαμήνου (του φυσικού προσώπου, ή  του Προέδρου καθώς και του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ν.Π.ΙΔ.).

β) Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης

γ) Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης

δ) Υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν πλήρη γνώση των όρων και των σχετικών διατάξεων που αφορούν την παρούσα δημοπρασία, τους οποίους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα..

ε) Υπεύθυνη δήλωση όπου ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει συγκεκριμένα την εμπειρία του σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης και λειτουργίας εγκαταστάσεων χιονοδρομικών κέντρων. Σημειώνεται ότι μπορούν να προσκομιστούν οποιαδήποτε έγγραφα ή άλλα δικαιολογητικά αποδεικνύουν ότι ο ενδιαφερόμενος διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία.

στ) Εγγύηση Συμμετοχής που ορίζεται στο 10 % του ελάχιστου τιμήματος και υποβάλλεται στην Επιτροπή κατά την ώρα της δημοπρασίας.

ζ) Αν κάποιος συμμετέχει για λογαριασμό κάποιου άλλου, οφείλει να το δηλώσει πριν την έναρξη της διαδικασίας, παρουσιάζοντας σχετικό νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, διαφορετικά θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

η) Βεβαίωση ή Υπεύθυνη Δήλωση περί μη οφειλής στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

 

4) Η χρονική περίοδος της εκμίσθωσης καθορίζεται για χρονικό διάστημα δύο (2) χειμερινών περιόδων, με έναρξη από την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης έως 30-4-2022.

  Με αίτημα του εκμισθωτή η Οικονομική Επιτροπή Π.Δ.Μ. με Απόφασή της μπορεί να παρατείνει την εκμίσθωση έως δύο (2) χειμερινές περιόδους (σε περίπτωση μη έγκαιρης υλοποίησης του έργου αντικατάστασης του εναέριου αναβατήρα GRAFFER), με δυνατότητα αναπροσαρμογής του μισθώματος σε ποσοστό 10%.

5)  Το ελάχιστο μίσθωμα, ως τιμή εκκίνησης στη δημοπρασία, για την παραπάνω χρονική περίοδο, ορίζεται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €), το οποίο θα καταβληθεί το 50% με την λήξη της πρώτης χειμερινής περιόδου, και το υπόλοιπο 50% θα κατατεθεί με την λήξη της 2ης χειμερινής περιόδου.

6) Η εγγύηση Συμμετοχής στον εν λόγω πλειοδοτικό διαγωνισμό, ορίζεται στο 10 % του ελάχιστου τιμήματος, δηλαδή τρεις χιλιάδες ευρώ  (3.000,00 €) και υποβάλλεται στην Επιτροπή κατά την ώρα της δημοπρασίας.

7) Η εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης ορίζεται στο 10 % επί του επιτευχθέντος μισθώματος, για την εξασφάλιση τόσο της έγκαιρης και εντός των προθεσμιών που ορίζονται στη διακήρυξη καταβολής του μισθώματος, όσο και της καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης

     Για τους όρους της σύμβασης που θα καταρτισθεί και για  περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Φλώρινας, Πτολεμαίων 1, Διοικητήριο 5ο όροφος ή στο τηλέφωνο 2385350504 κ. Χρήστο Κωνσταντινίδη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, όπου μπορούν να λάβουν την πλήρη  Διακήρυξη Δημοπρασίας και να λάβουν γνώση του σχεδίου σύμβασης που έχει καταρτισθεί.

     Το τιμολόγιο δημοσίευσης στον τύπο θα κοπεί στο όνομα: Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας, Π.Ε. Φλώρινας, Πτολεμαίων 1, ΑΦΜ. 997769589, Δ.Ο.Υ. Κοζάνης, και θα βαρύνει την Π.Ε. Φλώρινας.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail