Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την σύναψη δημόσιας σύμβασης μελέτης με τίτλο: «Επικαιροποίηση και συμπλήρωση μελέτης για την ενεργειακή αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας»

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την σύναψη δημόσιας σύμβασης μελέτης με τίτλο: «Επικαιροποίηση και συμπλήρωση μελέτης για την ενεργειακή αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας»

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας, Δ/νση Τεχνικών Έργων,  Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος, διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: «Επικαιροποίηση και συμπλήρωση μελέτης για την ενεργειακή αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας»,εκτιμώμενης αξίας 54.238,37 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

Τόπος διεξαγωγής διαγωνισμού: Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ όπου θα κατατεθούν οι προσφορές:
Οδός : Πτολεμαίων 1, Φλώρινα
Ταχ.Κωδ. : 53100
e-mail : d.te@florina.pdm.gov.gr
Τηλ. : 2385 3 50513.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στην Αναθέτουσα Αρχή ορίζεται η 15/06/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. Τα έντυπα των προσφορών θα είναι στην Ελληνική γλώσσα.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2385 3 50519, e–mail: p.pilidis@florina.pdm.gov.gr, αρμόδιoς
Προϊστάμενος Τ.Δ.Π. για επικοινωνία Παντελής Πηλείδης.

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε πέντε (5)μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης και σε καμία περίπτωση πέραν της 31-12-2021.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους 1.085,00 ευρώ και έχει χρόνο ισχύος έως 15/01/2022 (τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς).

Πατήστε εδώ για τα σχετικά έγγραφα.

 

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail