Πετρέλαιο

Διακήρυξη προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης και λιπαντικών των αυτοκινήτων, μηχανημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας καθώς και πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Διακήρυξη προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης και λιπαντικών των αυτοκινήτων, μηχανημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας καθώς και πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας

Η Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας, ύστερα από την με αριθ. 1069/20-7-2021 (ΑΔΑ  6Θ7Ν7ΛΨ-ΡΦΟ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ, προκηρύσσει Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό με ηλεκτρονικές προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης και λιπαντικών των αυτοκινήτων, μηχανημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας καθώς και πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας για το διάστημα Νοέμβριος 2021 έως και Οκτώβριο 2022 και πετρελαίου θέρμανσης για τον ΟΑΕΔ Φλώρινας και ειδικότερα για το ΚΕΤΕΚ Φλώρινας και το ΚΠΑ2 Φλώρινας για το έτος 2022.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας καυσίμων για την Π.Ε. Φλώρινας ανέρχεται συνολικά στα
171.049,69 € συ2περιλαμβανομένου του ΦΠΑ και δικαιωμάτων προαίρεσης για το διάστημα από
Νοέμβριο 2021 έως και Οκτώβριο 2022 (προμήθεια 47.430 λίτρων περίπου πετρελαίου κίνησης
προϋπολογισμού 65.282,65 €, προμήθεια 9.500 λίτρων περίπου βενζίνης αμόλυβδης προϋπολογισμού
14.842,80 €, προμήθεια 79.011,76 λίτρων περίπου πετρελαίου θέρμανσης προϋπολογισμού 83.278,40
€).
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας λιπαντικών ανέρχεται συνολικά στα 7.645,84 € με ΦΠΑ και δικαιώματα προαίρεσης για το διάστημα από Νοέμβριο 2021 έως και Οκτώβριο 2022.
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας 64.000 λίτρων περίπου πετρελαίου θέρμανσης για το ΚΕΤΕΚ Φλώρινας ανέρχεται στα 87.296,00 € συ2περιλαμβανομένου του ΦΠΑ για το έτος 2022.
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας 11.500 λίτρων περίπου πετρελαίου θέρμανσης για το ΚΠΑ2 Φλώρινας ανέρχεται στα 15.686,00 € συ2περιλαμβανομένου του ΦΠΑ για το έτος 2022.
Κάθε προμηθευτής μπορεί να υποβάλλει προσφορά είτε συνολικά για όλα τα είδη, είτε μεμονωμένα κατά περίπτωση σε ξεχωριστούς φακέλους.

Καταληκτική Ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 3/9/2020 και ώρα 15:00.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών είναι η: 9/9/2020 ώρα 09.00 π.μ.

Πατήστε εδώ για τα σχετικά αρχεία.

 

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail