Διακήρυξη (με την εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών) για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Φλώρινας, για τα σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Τη διακήρυξη με την εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 33 του Ν. 4412/2016 για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Φλώρινας, για τα σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά δρομολόγιο ή Τμήμα δρομολογίων της εκάστοτε πρόσκλησης υποβολής προφορών, συνολικού προϋπολογισμού 7.800.000,00 € συμπεριλαμβανομένων του ΦΠΑ, του δικαιώματος προαίρεσης 50 %.

Η ισχύς του ΔΣΑ θα αρχίσει από την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης και θα διαρκέσει για τρία σχολικά (3) έτη. Η αποστολή προσκλήσεων θα είναι για σύναψη συμβάσεων που δεν θα έχουν διάρκεια μεγαλύτερη από ένα (1) έτος (ημερολογιακό ή σχολικό).

Η εφαρμογή του ΔΣΑ θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Η υποβολή των αρχικών αιτήσεων συμμετοχής (που υποβάλλονται για πρώτη φορά στο σύστημα) θα γίνει ύστερα από προθεσμία τριάντα (30) τουλάχιστον ημερών, από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της Διακήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 27 και 33 του N. 4412/2016.

Πατήστε παρακάτω για:

1) τη Διακήρυξη
2) Οδηγίες συμπλήρωσης – υποβολής ΕΕΕΣ
3) Συνοπτικό οδηγό για Οικονομικούς Φορείς
4) Παρουσίαση Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ)

 

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail