Διακήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης “Φύλαξης κτιρίου της Π.Ε. Φλώρινας”

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών φύλαξης του κεντρικού κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας Πτολεμαίων 1, για διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης κατά τις ημέρες και τις ώρες οι οποίες αναγράφονται αναλυτικά στην παρούσα.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 63.000,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ :50.806,45 €, ΦΠΑ 24%: 12.193,55 €).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 25-6-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00.

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και με courier ή ταχυδρομείο, αλλά πρέπει να έχουν φτάσει στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας έως την ανωτέρω ημέρα και ώρα.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής της Π.Ε. Φλώρινας στο Διοικητήριο, Πτολεμαίων1, στην αίθουσα συνεδριάσεων (ημιώροφος).

Πατήστε εδώ για την Διακήρυξη, Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς και Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης.

 

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail