Διακήρυξη επιλογής αναδόχου κατασκευής έργου: «Ασφαλτόστρωση Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας Περιοχής Αμυνταίου 2020»

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Διακήρυξη επιλογής αναδόχου κατασκευής έργου: «Ασφαλτόστρωση Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας Περιοχής Αμυνταίου 2020»

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας, προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου (άρθρο 27 του Ν.4412/2016), μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., άρθρο 36 του Ν.4412/2016), για την κατασκευή του έργου: «Ασφαλτόστρωση Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας Περιοχής Αμυνταίου 2020», με προϋπολογισμό # 1.200.000,00 Ευρώ # (με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 23850-54521, Fax επικοινωνίας 23850-54524, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Μουρατίδης Κωνσταντίνος, ή στο τηλέφωνο της Γραμματείας 23850-54513, αρμόδια υπάλληλος κ. Δούκα Σταυρούλα.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της Διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος, ήτοι :
– Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 06/05/2021, ημέρα Πέμπτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 12:00 μ.μ.
– Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 12/05/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση Εγγυητικής Επιστολής ύψους # 19.355,00 Ευρώ #, κατά τους όρους της παρ. 1.α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 και του άρθρου 15 της Αναλυτικής Διακήρυξης του έργου και με ισχύ τουλάχιστον Εννέα (9) μήνες και 30 ημέρες, από την ημερομηνία δημοπράτησης. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι Εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Για τα σχετικά αρχεία πατήστε εδώ και εδώ.

 

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail