Διακήρυξη διαγωνισμού ανάθεσης έργου : “Κατασκευή στέγης στο κτίριο του τεχνητού νεφρού νοσοκομείου Φλώρινας” (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Διακήρυξη διαγωνισμού ανάθεσης έργου : “Κατασκευή στέγης στο κτίριο του τεχνητού νεφρού νοσοκομείου Φλώρινας” (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Έγινε Ορθή Επανάληψη ως προς την Αναλυτική Διακήρυξη.

 

Πατήστε εδώ για όλα τα σχετικά έγγραφα.

 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στη ΦΛΩΡΙΝΑ, από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, στα γραφεία της, οδός Πτολεμαίων 1 (Διοικητήριο) – Φλώρινα.  Ημερομηνία διεξαγωγής 18-02-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης υποβολής προσφορών).

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 18 είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την Υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό (Δ.Τ.Ε. – Πτολεμαίων 1 (Διοικητήριο) – Φλώρινα, είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας που διεξάγει το διαγωνισμό (Δ.Τ.Ε. – Πτολεμαίων 1 (Διοικητήριο) – Φλώρινα. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 18 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail