Ποτάμι - καθαρισμός ρεμάτων

Διακήρυξη διαγωνισμού: Μίσθωση Μηχανημάτων για τον καθαρισμό υδατορεμάτων στην Π.Ε. Φλώρινας

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Διακήρυξη διαγωνισμού: Μίσθωση Μηχανημάτων για τον καθαρισμό υδατορεμάτων στην Π.Ε. Φλώρινας

Η Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας ύστερα από την με αριθ. 696/29-04-2024 (ΑΔΑ 6ΗΡ77ΛΨ-ΓΦΓ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Δ.Μ., προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Μίσθωση Μηχανημάτων για τον καθαρισμό υδατορεμάτων στην Π.Ε. Φλώρινας».
Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στα 247.690,00 ευρώ (συμπ. ΦΠΑ 24%).

Ημερομηνία Έναρξης υποβολής προσφορών: 05/06/2024.

Καταληκτική Ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 20/06/2024 και ώρα 15:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής Ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών, δεν υπάρχει δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών είναι η: 26/06/2024 και ώρα 09:00.

Κάθε Ηλεκτρονική Προσφορά θα συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής που θα καλύπτει το 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς ΦΠΑ, ήτοι 3.995,00 € για το σύνολο των ωρών της υπηρεσίας καθαρισμού των υδατορεμάτων.

Η σχετική διακήρυξη και όλα τα στοιχεία του διαγωνισμού παρέχονται στους ενδιαφερόμενους μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και από τις ιστοσελίδες της Περιφέρειας https://www.pdm.gov.gr και της Π.Ε. Φλώρινας https://florina.pdm.gov.gr.

 

Ο Περιφερειάρχης

Γεώργιος Αμανατίδης

 

Πατήστε εδώ για τα σχετικά αρχεία

 

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail