Διακήρυξη διαδικασίας επιλογής αναδόχου εκπόνησης μελέτης «Μελέτη αναδασμού αγροκτήματος Αρμενοχωρίου Π.Ε. Φλώρινας»

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Η Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: «Μελέτη αναδασμού αγροκτήματος Αρμενοχωρίου Π.Ε. Φλώρινας» εκτιμώμενης αξίας 337.670,36 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς», βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής», με τα κριτήρια που περιγράφονται στο αρ. 21 της αναλυτικής προκήρυξης: 1. Τεχνική προσφορά (βαρύτητα75%) 2. Οικονομική προσφορά (βαρύτητα 25%).

Σύντομη περιγραφή της σύμβασης είναι η διαμόρφωση, διάταξη, συγκέντρωση της έγγειας ιδιοκτησίας, φυσικών ή νομικών προσώπων σε λιγότερα σε αριθμό και μεγαλύτερα σε έκταση αγροτεμάχια, ή τουλάχιστον σε αγροτεμάχια τέτοια, που το σχήμα, η θέση και η διάταξη των ορίων τους, να επιτρέπουν την καλύτερη παραγωγική αξιοποίηση και εκμετάλλευση της γης.

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α ́ του ν. 4412/2016 και να διαθέτουν :

  • στην κατηγορία μελέτης 16, πτυχία τάξεων Γ ́ και άνω
  • στην κατηγορία μελέτης 27, πτυχία τάξεων Α ́ και άνω

 

Διάρκεια της Σύμβασης ή Προθεσμία εκτέλεσης: Σαράντα δύο(42)μήνες.Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε είκοσι τέσσερις(24)μήνες από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού.

Προθεσμία υποβολής αίτησης για παροχή εγγράφων και πληροφοριών μέχρι και έξι (6) ημέρες πριν από τη λήξη προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Προθεσμία υποβολής προσφορών στο σύστημα είναι η 25/02/2021 και ώρα 11.00 π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών ορίζεται η 02/03/2021 και ώρα 10.00 π.μ.

 

Για την Διακήρυξη και άλλα έγγραφα πατήστε εδώ κι εδώ.

 

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail