Διακήρυξη ανοικτού δημόσιου επιλογής αναδόχου «Προμήθειας και εγκατάστασης αυτόνομου Φ/Β συστήματος, λαμπτήρων LED, θερμοστατικών κεφαλών, αντλίας θερμότητας και συστήματος ΒΕMS στο κτίριο του Διοικητηρίου της ΠΕ Φλώρινας»

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοιχτός μειοδοτικός διαγωνισμός για την Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόνομου Φ/Β συστήματος, λαμπτήρων LED, θερμοστατικών κεφαλών, αντλίας θερμότητας και συστήματος ΒΕMS στο κτίριο του Διοικητηρίου της ΠΕ Φλώρινας, συνολικού προϋπολογισμού 234.768,17 € με ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της χαμηλότερης τιμής.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η επιλογή αναδόχου για την προμήθεια και εγκατάσταση: • λαμπτήρων LED,

• θερμοστατικών κεφαλών,

• Φ/Β συστήματος

• αντλίας θερμότητας και

• συστήματος ΒΕMS για το κτίριο του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί σε 15 ημέρες από την ανάρτηση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 4/11/2020 και ώρα 23:5915Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , την 10/11/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ.

Πατήστε εδώ για την διακήρυξη, έντυπο τεχνικής προσφοράς, έντυπο οικονομικής προσφοράς, και τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης.

 

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail