Διαγωνισμός προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης των αυτοκινήτων, μηχανημάτων και πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες της Π.Ε. Φλώρινας

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

∆ιακήρυξη Ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου ∆ιαγωνισμού Προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης των αυτοκινήτων, μηχανημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας καθώς και πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας για το διάστημα Νοέμβριος 2020 έως και Οκτώβριο 2021 και πετρελαίου θέρμανσης για τον ΟΑΕ∆ Φλώρινας και ειδικότερα για το ΚΕΤΕΚ Φλώρινας και ΚΠΑ2 Φλώρινας για το έτος 2021.

Αντικείμενο της σύμβασης της Π.Ε. Φλώρινας είναι ηπρομήθεια καυσίμων κίνησης καθώς και πετρελαίου Θέρμανσης.Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης για προμήθεια καυσίμων κίνησης ανέρχεται στο ποσό των 87.506,80 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % και δικαιωμάτων προαίρεσης 10% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 70.570,00, ΦΠΑ : 16.936,80 €), και η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης ανέρχεται στο ποσό των 83.278,40 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και δικαιωμάτων προαίρεσης 10% (Προυπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 67.160,00 €, ΦΠΑ 16.118,40 €). Αντικείμενο της Σύμβασης του ΟΑΕΔ Φλώρινας (ΚΕΤΕΚ Φλώρινας, ΚΠΑ2 Φλώρινας) είναι η προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για το έτος 2021. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 102.982,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (Προυπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 83.050,00 €, ΦΠΑ 19.932,00 €).

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 26/9/2020 και ώρα 23.59 π.μ. Η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 2-10-2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00.

Πατήστε εδώ για τη Διακήρυξη, Περίληψη της Διακήρυξης, το σχετικό ΤΕΥΔ και το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς.

 

 

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail