Διαγωνισμός επιλογής αναδόχου «Προμήθειας 2.500 τόνων αλατιού αποχιονισμού δρόμων Π.Ε. Φλώρινας 2020-2021»

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός προμήθειας και μεταφοράς 2.500 τόνων αντιπαγετικού άλατος για τις ανάγκες αποχιονισμού δρόμων της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας 2020-2021.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης για προμήθεια και μεταφορά 2.500 τόνων αντιπαγετικού άλατος ανέρχεται στο ποσό των 142.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 125.663,72 και ΦΠΑ : 16.336,28 €).

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 25/9/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 23.59 π.μ. Η διαδικασία αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών προσφορών θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 1-10-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00.

Πατήστε εδώ για τη Διακήρυξη περίληψη της Διακήρυξης και το σχετικό ΤΕΥΔ.

 

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail