Αποχιονισμός στην ΠΕ Φλώρινας

Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου: «Μίσθωσης μηχανημάτων αποχιονισμού (πολυεργάτες) για τη χειμερινή περίοδο 2021-2022 Νομού Φλώρινας»

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου: «Μίσθωσης μηχανημάτων αποχιονισμού (πολυεργάτες) για τη χειμερινή περίοδο 2021-2022 Νομού Φλώρινας»

Η Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας ύστερα από την με αριθ. 1548/12-10-2021 (ΑΔΑ ΩΙΟΥ7ΛΨ-ΧΥΤ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ., προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής/ώρα την διαδρομή για την ανάδειξη αναδόχου
«Μίσθωσης μηχανημάτων αποχιονισμού (πολυεργάτες) για τη χειμερινή περίοδο 2021-2022 Νομού Φλώρινας».

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στα 264.926,88 ευρώ (συμπ. ΦΠΑ 24%).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους εγγεγραμμένους οικονομικούς φορείς Ηλεκτρονικά,
μέσω της πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με το Ν. 4155/2013, το άρθρο 11 της αρίθμ. Π1/2390/2013 (Α,2677).

Ημερομηνία Έναρξης υποβολής προσφορών: 18/10/2021.

Καταληκτική Ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 2/11/2021 και ώρα 23:59.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής Ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών είναι η: 9/11/2021 και ώρα 09:00.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 8 (οκτώ) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης για την χειμερινή περίοδο 2021-2022 ανάλογα με τα φαινόμενα παγετού ή χιονιού.

Κάθε Ηλεκτρονική Προσφορά θα συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής που θα καλύπτει
το 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς ΦΠΑ, ήτοι 4.273,04 € για το
σύνολο των έξι (6) διαδρομών ή 534,13 € ανά διαδρομή.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα ενός έτους με ίσο χρόνο παράτασης. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και  αντιπροσφορές. Το έργο με κωδικό 2014ΕΠ54100002 έχει ενταχθεί στη ΣΑΕΠ 541/2020 Π.Ε. Φλώρινας της Π.Δ.Μ.
Η πληρωμή θα γίνει σε Ευρώ με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών.

Πληροφορίες στη Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας –Τμήμα Προμηθειών (τηλ. 23850 54504, ή 2385350504 κ. Χρήστο Κωνσταντινίδη) κάθε εργάσιμη μέρα και ώρα.

Η σχετική διακήρυξη και όλα τα στοιχεία του διαγωνισμού παρέχονται στους ενδιαφερόμενους μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και από τις ιστοσελίδες της Περιφέρειας  και της Π.Ε. Φλώρινας.

 

Πατήστε εδώ για τα σχετικά αρχεία.

 

 

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail