Χορήγηση αδειών για νέες φυτεύσεις οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου 2017

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Από το Γραφείο Αμπελουργίας του Τμήματος Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ανακοινώνεται ότι:

Σύμφωνα με την υπ΄αρίθμ. 609/16822/14-02-2017 ΥΑ του ΥΠΠΑΤ «Θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (Ε.Κ) αριθ. 1308/2013, (Ε.Κ) αρίθ. 2015/560 και (Ε.Κ) αριθ. 2015/561, σχετικά με τη διαχείριση των αδειών για νέες αμπελοφυτεύσεις για το έτος 2017», οι παραγωγοί που ενδιαφέρονται να φυτεύσουν αμπέλι με οινοποιήσιμες ποικιλίες μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αιτήσεις μέχρι τις 27 Μαρτίου 2017 ψηφιακά στην Υπηρεσία Συμπλήρωσης Αίτησης Δικαιωμάτων Φύτευσης στη σελίδα www.minagric.gr (Ψηφιακές Υπηρεσίας, Αίτηση αδειών Φύτευσης αμπέλου) του ΥΠΠΑΤ. Για να γίνει αποδεκτή η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία αναρτάται σε μορφή pdf (Ταυτότητα, εκκαθαριστικό, δικαιολογητικά κατοχής της έκτασης ή ενοικιαστήρια). Επίσης στην αίτηση προσδιορίζεται το μέγεθος σε στρέμματα, η τοποθεσία της έκτασης καθώς και όλες οι συντεταγμένες των κορυφών του αγροτεμαχίου στο οποίο πρόκειται να χορηγηθεί η άδεια. Κρίνεται απαραίτητο να ακολουθήσετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.

Οι άδειες νέας φύτευσης ισχύουν για τρία έτη από την ημερομηνία χορήγησης τους και σε περίπτωση που ο παραγωγός δεν χρησιμοποιήσει σε ποσοστό τουλάχιστον 80% της αιτούμενης έκτασης εντός του χρονικού ορίου των τριών ετών, τότε υπόκεινται σε αποκλεισμό υποβολής νέας αίτησης για τα πέντε επόμενα ημερολογιακά έτη εκτός αν γίνει αποδεκτή ένσταση του για ανωτέρα βία.

Αν μετά τη φύτευση διαπιστωθεί ότι ο παραγωγός χρησιμοποίησε την χορηγούμενη άδεια φύτευσης καταστρατηγώντας ένα η περισσότερα από τα κριτήρια προτεραιότητας για τα οποία η αίτηση του είχε λάβει βαθμολόγηση τότε υπόκεινται σε αποκλεισμό υποβολής νέας αίτησης / υπεύθυνης δήλωσης για άδεια νέας φύτευσης και από όλα τα κοινοτικά και εθνικά προγράμματα στήριξης της αμπελοκαλλιέργειας για τα πέντε επόμενα ημερολογιακά έτη.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής στο Διοικητήριο, 1ος  όροφος, γραφείο 6 και στο τηλ. 2385350544 (κ. Γκέσου Φανή), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

                                         Ο Δ/ΝΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
                                             ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΤΙΝΗΣ
Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail