Κυπρίνος

Απαγόρευση αλιείας στις λίμνες: Μικρή και Μεγάλη Πρέσπα της ΠΕ Φλώρινας, στα πλαίσια αναπαραγωγής των ιχθύων

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Απαγόρευση αλιείας στις λίμνες: Μικρή και Μεγάλη Πρέσπα της ΠΕ Φλώρινας, στα πλαίσια αναπαραγωγής των ιχθύων

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

 ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

 

Έχοντας υπόψη :

 1. Το Ν. 2503/1997 περί «Διοίκησης, οργάνωσης, στελέχωσης της περιφέρειας, ρύθμισης θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις»
 2. Το Ν.Δ 420/1970 άρθρο 10 «Αλιευτικός Κώδικας» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.1740/1987 περί «αξιοποίησης και προστασίας κοραλλιογενών σχηματισμών ιχθυοτρόφων υδάτων, υδατοκαλλιεργειών και άλλων διατάξεων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2040/1992 περί «ρύθμισης θεμάτων αρμοδιοτήτων Υπ. Γεωργίας και Νομικών Προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις»
 3. Το Β.Δ. 142/1971 άρθρο 2 παρ. β 2 περί «αλιείας των υδρόβιων ζώων των λιμνών και ποταμών και προστασίας αυτών»
 4. Το Π.Δ 332/1983 περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Υπ. Γεωργίας και των προϊσταμένων Διανομαρχιακών Υπηρεσιών του Υπ. Γεωργίας στους Νομάρχες»
 5. Το Ν. 2218/1994 περί «ίδρυσης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης κλπ» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα
 6. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Τ. Α΄/07-06-2010)
 7. Την 8909/362/2-2-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής.
 8. α.Τα στατιστικά στοιχεία που τηρούνται στο Τμήμα Αλιείας ΠΕ Φλώρινας, β.τις αυτοψίες των υπαλλήλων στις λίμνες, γ.τις μαρτυρίες επαγγελματιών και ερασιτεχνών αλιέων
 9. Την σχετική εισήγηση του Τμήματος Αλιείας Π.Ε. Φλώρινας, σύμφωνα με την οποία είναι αναγκαία η απαγόρευση της αλιείας για την προστασία της αναπαραγωγής των ιχθύων και λαμβάνοντας υπ’ όψη : θερμοκρασίες υδάτων, ηλιοφάνεια, φωτοπεριόδου, περιβαλλοντικές θερμοκρασίες και την βαρύτητα της προηγούμενης χειμερινής περιόδου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

 1. Απαγορεύεται απόλυτα η αλιεία, με οποιοδήποτε μέσο και εργαλείο για την προστασία της αναπαραγωγής των ιχθύων, ως εξής :
 • Μικρή & Μεγάλη Πρέσπα, κατά το χρονικό διάστημα από 25η Απριλίου 2023και ώρα 10.00 πρωινή, έως και 10η Ιουνίου 2023και ώρα 10.00 πρωινή.
 1. Κατά την παραπάνω απαγορευτική περίοδο οι επαγγελματίες αλιείςυποχρεούνται να μεταφέρουν τις βάρκες από τις αποβάθρες  και  όλα τα αλιευτικά τους εργαλεία στα σπίτια τους.
 1. Την τήρηση της παρούσας αναθέτουμε στη Δημοτική Αστυνομία  όπου  υπάρχει  Υπηρεσία  σε  λειτουργία,  στις Αστυνομικές Αρχές, και τη Δ/νση  Δασών του Νομού για τις περιοχές που έχουν αρμόδιους υπαλλήλους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, των Ν.Δ 420/70, Ν. 1740/87 και 2040/92.

 

Ο  ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΒΟΣΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail