Απαγόρευση αλιείας σε λίμνες, φράγματα και ποταμούς της ΠΕ Φλώρινας

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Απαγόρευση  αλιείας  στις  λίμνες: Μικρή και Μεγάλη Πρέσπα, Βεγορίτιδα, Ζάζαρη – Χειμαδίτιδα, Πετρών, στις τεχνητές λίμνες φραγμάτων Κολχικής – Παπαδιάς και Τριανταφυλλιάς, την λιμνοδεξαμενή Αμμοχωρίου και σε όλους τους ποταμούς της ΠΕ Φλώρινας, στα πλαίσια αναπαραγωγής των ιχθύων

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Το Ν.Δ 420/1970 άρθρο 10 «Αλιευτικός Κώδικας» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.1740/1987 περί «αξιοποίησης και προστασίας κοραλλιογενών σχηματισμών ιχθυοτρόφων υδάτων, υδατοκαλλιεργειών και άλλων διατάξεων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2040/1992 περί «ρύθμισης θεμάτων αρμοδιοτήτων Υπ. Γεωργίας και Νομικών Προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις»
 2. Το Β.Δ. 142/1971 άρθρο 2 παρ. β 2 περί «αλιείας των υδρόβιων ζώων των λιμνών και ποταμών και προστασίας αυτών»
 3. Το Π.Δ 332/1983 περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Υπ. Γεωργίας και των προϊσταμένων Διανομαρχιακών Υπηρεσιών του Υπ. Γεωργίας στους Νομάρχες»
 4. Το Ν. 2218/1994 περί «ίδρυσης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης κλπ» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα
 5. Το Ν. 2503/1997 περί «Διοίκησης, οργάνωσης, στελέχωσης της περιφέρειας, ρύθμισης θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις»
 6. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Τ. Α΄/07-06-2010)
 7. Την 8909/362/2-2-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής.
 8. Την με Α.Π. 23926/04-03-2022 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας περί λήψης μέτρων ασφάλειας στην περιοχή του Δημόσιου Λιγνιτωρυχείου Βεύης του Δήμου Φλώρινας
 9. α Τα στατιστικά στοιχεία που τηρούνται στο Τμήμα Αλιείας ΠΕ Φλώρινας
  β. τις αυτοψίες των υπαλλήλων στις λίμνες
  γ. τις μαρτυρίες επαγγελματιών και ερασιτεχνών αλιέων
 1. Την σχετική εισήγηση του Τμήματος Αλιείας Π.Ε. Φλώρινας, σύμφωνα με την οποία είναι αναγκαία η απαγόρευση της αλιείας για την προστασία της αναπαραγωγής των ιχθύων και λαμβάνοντας υπ’ όψη : το στάδιο ωριμότητας που παρουσιάζουν τα αυγά των ιχθύων, βάσει των αυτοψιών που έγιναν, την αυξημένη θερμοκρασία που παρουσιάζουν τα ύδατα, την ηλιοφάνεια, την διάρκεια της φωτοπεριόδου, τις περιβαλλοντικές θερμοκρασίες και την μειωμένη χιονόπτωση της προηγούμενης χειμερινής περιόδου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Απαγορεύεται απόλυτα η αλιεία, με οποιοδήποτε μέσο και εργαλείο για την προστασία της αναπαραγωγής των ιχθύων, ως εξής :

 • Μικρή & Μεγάλη Πρέσπα,κατά το χρονικό διάστημα από17η Απριλίου 2024και ώρα 00 πρωινή, έως και 3η Ιουνίου 2024και ώρα 12.00 πρωινή.
 • Βεγορίτιδα, κατά το χρονικό διάστημα από17η Απριλίου 2024και ώρα 12.00 πρωινή, έως και 3η Ιουνίου 2024και ώρα 12.00 πρωινή.
 • Ζάζαρη – Χειμαδίτιδα,κατά το χρονικό διάστημα από17η Απριλίου 2024και ώρα 12.00 πρωινή, έως και 3η Ιουνίου 2024και ώρα 12.00 πρωινή.
 • Πετρών,κατά το χρονικό διάστημα από17η Απριλίου 2024και ώρα 12.00 πρωινή, έως και 3η Ιουνίου 2024και ώρα 12.00 πρωινή.
 • Φράγμα Κολχικής,κατά το χρονικό διάστημα από17η Απριλίου 2024και ώρα 12.00 πρωινή, έως και 3η Ιουνίου 2024και ώρα 12.00 πρωινή.
 • Φράγμα Τριανταφυλλιάς,κατά το χρονικό διάστημα από17η Απριλίου 2024και ώρα 12.00 πρωινή, έως και 3η Ιουνίου 2024και ώρα 12.00 πρωινή.
 • Φράγμα Παπαδιάς,κατά το χρονικό διάστημα από17η Απριλίου 2024και ώρα 12.00 πρωινή, έως και 3η Ιουνίου 2024και ώρα 12.00 πρωινή.
 • Λιμνοδεξαμενή Αμμοχωρίου,κατά το χρονικό διάστημα από17η Απριλίου 2024και ώρα 12.00 πρωινή, έως και 3η Ιουνίου 2024και ώρα 12.00 πρωινή.

Σε όλους τους ποταμούς στα όρια της Π.Ε. Φλώρινας, κατά το χρονικό διάστημα από17η Απριλίου 2024και ώρα 12.00 πρωινή, έως και 3η Ιουνίου 2024και ώρα 12.00 πρωινή.

Κατά την παραπάνω απαγορευτική περίοδο οι επαγγελματίες αλιείς υποχρεούνται να μεταφέρουν τις βάρκες από τις αποβάθρες και όλα τα αλιευτικά τους εργαλεία στα σπίτια τους.

Την τήρηση της παρούσας αναθέτουμε στη Δημοτική Αστυνομία όπου υπάρχει Υπηρεσία σε λειτουργία, στις Αστυνομικές Αρχές, και τη Δ/νση Δασών του Νομού για τις περιοχές που έχουν αρμόδιους υπαλλήλους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, των Ν.Δ 420/70, Ν. 1740/87 και 2040/92.

Ο  ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΤΑΣΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Δείτε κι εδώ την Απόφαση

 

 

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail