Αντικατάσταση Επαγγελματικών Αδειών

Από το τμήμα Επαγγέλματος της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας  γνωστοποιούνται οι καταληκτικές ημερομηνίες για την αντικατάσταση επαγγελματικών  αδειών, σε εφαρμογή του Ν. 4403/2016, άρθρο 16 (ΦΕΚ Α΄/125/07-07-2016). 

Σύμφωνα  με  το παραπάνω σχετικό, το άρθρο 112 του Ν.4314/2014 (Α΄ 265) αντικαθίσταται ως εξής:

Η προσδιοριζόμενη προθεσμία για την αντικατάσταση αδειών ή αναγγελιών κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 του π.δ. 112/2012 (ΦΕΚ Α΄197), στο άρθρο 10 παρ. 1 εδάφιο α΄ του π.δ. 113/2012 (ΦΕΚ Α΄198), στο άρθρο 9 του π.δ. 114/2012 (ΦΕΚ Α΄199), στο άρθρο 13 και 21 του π.δ. 115/2012 (ΦΕΚ Α΄200) και στο άρθρο 9 του π.δ. 1/2013 (ΦΕΚ Α΄3) ορίζεται στις 31-12-2016.

         Σύμφωνα με τα παραπάνω οι καταληκτικές ημερομηνίες αντικατάστασης επαγγελματικών αδειών συμπεριλαμβανομένων και των βοηθητικών αδειών (τεχνίτες Υδραυλικοί, Εγγραφή στα Μητρώα Μηχανολόγων …. …κλπ) είναι οι εξής:

 Υδραυλικοί  (Π.Δ. . 112/2012, ΦΕΚ Α΄197)  : 31-12-2016.

Τεχνικοί Μηχανικοί Εγκαταστάσεων , Ηλεκτροσυγκολλητές / Οξυγονοκολλητές (Π.Δ. 115/2012, ΦΕΚ Α΄200) : 31-12-2016.

Χειριστές Μηχανημάτων Έργου  (Π.Δ. 113/2012, ΦΕΚ Α΄198) : 31-12-2016.

Ψυκτικοί  (Π.Δ. 1/2013, ΦΕΚ Α΄3) : 31-12-2016.

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι  των παραπάνω ειδικοτήτων να προβούν στην έγκαιρη αντικατάσταση των επαγγελματικών αδειών.  Μετά την λήξη των παραπάνω ημερομηνιών οι επαγγελματικές άδειες παύουν να ισχύουν.

Για περισσότερες πληροφορίες: Τμήμα Επαγγέλματος, αρμόδια υπάλληλος Ευαγγελία Γιαννουλάκη , τηλ. 2385054537

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail