Αντικατάσταση Επαγγελματικών Αδειών

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Από το τμήμα Επαγγέλματος της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας  γνωστοποιούνται οι καταληκτικές ημερομηνίες για την αντικατάσταση επαγγελματικών  αδειών, σε εφαρμογή του Ν. 4403/2016, άρθρο 16 (ΦΕΚ Α΄/125/07-07-2016). 

Σύμφωνα  με  το παραπάνω σχετικό, το άρθρο 112 του Ν.4314/2014 (Α΄ 265) αντικαθίσταται ως εξής:

Η προσδιοριζόμενη προθεσμία για την αντικατάσταση αδειών ή αναγγελιών κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 του π.δ. 112/2012 (ΦΕΚ Α΄197), στο άρθρο 10 παρ. 1 εδάφιο α΄ του π.δ. 113/2012 (ΦΕΚ Α΄198), στο άρθρο 9 του π.δ. 114/2012 (ΦΕΚ Α΄199), στο άρθρο 13 και 21 του π.δ. 115/2012 (ΦΕΚ Α΄200) και στο άρθρο 9 του π.δ. 1/2013 (ΦΕΚ Α΄3) ορίζεται στις 31-12-2016.

         Σύμφωνα με τα παραπάνω οι καταληκτικές ημερομηνίες αντικατάστασης επαγγελματικών αδειών συμπεριλαμβανομένων και των βοηθητικών αδειών (τεχνίτες Υδραυλικοί, Εγγραφή στα Μητρώα Μηχανολόγων …. …κλπ) είναι οι εξής:

 Υδραυλικοί  (Π.Δ. . 112/2012, ΦΕΚ Α΄197)  : 31-12-2016.

Τεχνικοί Μηχανικοί Εγκαταστάσεων , Ηλεκτροσυγκολλητές / Οξυγονοκολλητές (Π.Δ. 115/2012, ΦΕΚ Α΄200) : 31-12-2016.

Χειριστές Μηχανημάτων Έργου  (Π.Δ. 113/2012, ΦΕΚ Α΄198) : 31-12-2016.

Ψυκτικοί  (Π.Δ. 1/2013, ΦΕΚ Α΄3) : 31-12-2016.

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι  των παραπάνω ειδικοτήτων να προβούν στην έγκαιρη αντικατάσταση των επαγγελματικών αδειών.  Μετά την λήξη των παραπάνω ημερομηνιών οι επαγγελματικές άδειες παύουν να ισχύουν.

Για περισσότερες πληροφορίες: Τμήμα Επαγγέλματος, αρμόδια υπάλληλος Ευαγγελία Γιαννουλάκη , τηλ. 2385054537

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail