Ανάρτηση αποτελεσμάτων αξιολόγησης για το Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Σας ενημερώνουμε σχετικά με το Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2014-2020 ότι:

α) Έχει γίνει η  ανάρτηση των πινάκων αποτελεσμάτων αξιολόγησης με τον ΑΔΑ: ΨΩ5Ψ7ΛΨ-1Λ1 στο «Διαύγεια». Προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να ενημερωθεί για τα αναλυτικά αποτελέσματα της δικής του αίτησης ένταξης θα πρέπει να επισκεφθεί την ηλεκτρονική εφαρμογή του Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στην οποία είχε υποβάλλει την αίτηση ένταξης του.

β) Το δικαίωμα όσων έχουν ενταχθεί στον πίνακα δικαιούχων εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης των Πινάκων Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης και εφόσον δεν επιθυμούν την ένταξή τους στο μέτρο, να υποβάλλουν ενυπόγραφα αίτηση μη ένταξης (συνημμένο υπόδειγμα) στην οικεία ΔΑΟΚ ώστε να μην ενταχθούν στο μέτρο και να μην τους καταβληθεί η πρώτη δόση.

γ) Τη δυνατότητα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής κατά την έννοια του άρθρου 25 του Ν. 2690/1999-εφεξής «ένσταση» κατά της Απόφασης ανάρτησης των πινάκων αξιολόγησης. Η υποβολή των ενστάσεων γίνεται  ηλεκτρονικά  μέσω ΠΣΚΕ, σύμφωνα με σχετικό τυποποιημένο υπόδειγμα, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερολογιακών ημερών από την επομένη της έκδοσης της απόφασης ανάρτησης των πινάκων αξιολόγησης. Ο υποψήφιος πρέπει να προσβάλει το σύνολο των στοιχείων της αξιολόγησης με τα οποία διαφωνεί (επιλεξιμότητα, βαθμολογία, ποσό ενίσχυσης).

 Μετά την ηλεκτρονική της υποβολή, το έγγραφο της ένστασης όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ υποβάλλεται υπογεγραμμένο από το δικαιούχο ή το νόμιμο εκπρόσωπο συνοδευόμενο από όλα τα κατά περίπτωση σχετικά στοιχεία στην οικεία ΔΑΟΚ το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος μέσω ΠΣΚΕ, λαμβάνοντας σχετικό πρωτόκολλο υποβολής.

δ) Την υποχρέωση προσκόμισης επιπλέον δικαιολογητικών από τους υποψηφίους που έχουν καταταχθεί στον Πίνακα των εν δυνάμει δικαιούχων σε διάστημα ενός μήνα από την ημερομηνία της απόφασης ανάρτησης των πινάκων, ήτοι

α. Τη διακοπή της μόνιμης εξωγεωργικής απασχόλησης.

β. Την αναστολή του επιδόματος ανεργίας.

γ. Την απόδειξη της ιδιοκτησίας των αγροτεμαχίων που έχουν δηλωθεί στο ΟΣΔΕ του έτους 2016 ως μισθωμένα και των οποίων την ιδιοκτησία ο υποψήφιος απέκτησε στη συνέχεια.

Διαβάστε την απόφαση (ΑΔΑ: ΨΩ5Ψ7ΛΨ-1Λ1)

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Φλώρινας και στο τηλέφωνο 2385054554 υπεύθυνη: Παπαδοπούλου Ουρανία.

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail