47η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

   Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175, 176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.223/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Κεχαγιάς Φώτιος
 2. Γέρου Κωνσταντίνος
 3. Βάσσος Πασχάλης
 4. Δασκαλόπουλος Αντώνιος
 5. Μαργαρίτης Γεώργιος
 6. Κιοσές Ιωάννης

   Σε συνεδρίαση την Δευτέρα 21/11/2016 και ώρα 10:30 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέμα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση του σχεδίου προϋπολογισμού και του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το έτος  2017 σύμφωνα και με  τη γνώμη του Παρατηρητηρίου
 3. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 20/2016
 4. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: ΣΑΕΠ 541 «Κοπή – καθαρισμός βλάστησης ερεισμάτων και νησίδων, στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο Αρμοδιότητας Συντήρησης Δ.Τ.Ε. (Έδρας)/Π.Δ.Μ.»
 5. Έγκριση παραχώρησης χρήσης υπηρεσιακών οχημάτων της Δ.Τ.Ε.(έδρας) της Π.Δ.Μ.
 6. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση μετρητικού εξοπλισμού για την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων της πράξης στην «κοινότητα Γρεβενών»για τις ανάγκες του υποέργου 5 της πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ΑΠΕ για την ανάπτυξη της τοπικής «κοινότητας» Γρεβενών» προϋπολογισμού 23.795,60 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% καθώς και την έγκριση των όρων της Διακήρυξης
 7. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης που αφορούν στον Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την «προμήθεια υγρών καυσίμων προς κάλυψη των αναγκών της Π.Ε. Γρεβενών και των νομικών προσώπων χωρικής αρμοδιότητας της 2016-2017»συνολικού προϋπολογισμού 164.397,34 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%
 8. Έγκριση μεταφοράς μαθητών με δημόσια αστική συγκοινωνία με ειδικό μαθητικό δελτίο, σχολικού έτους 2016-2017 για την Π.Ε. Κοζάνης
 9. Έγκριση α) νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2016-2017 β)πρόσκλησης υποβολής προσφοράς στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης Π.Ε. Κοζάνης
 10. Έγκριση επιδομάτων για μαθητές που μεταφέρονται με ευθύνη εκείνων που έχουν τη γονική μέριμνα για το σχολικό έτος 2016-2017 για την Π.Ε. Κοζάνης
 11. Έγκριση παράτασης των συμβάσεων ανοικτού διεθνή διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών για τα σχολικά έτη 2014-2016 νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Κοζάνης για το σχολικό έτος 2015-2016
 12. Έγκριση της ακύρωσης της αριθμ. Πρωτ. 145822/4572/27-10-2016 Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας και ιδιοκτήτη ταξί για τα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών τα οποία είχαν παραταθεί με την αρ.1639/14-9-2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, λόγω μεταβίβασης του επιβατικού αυτοκινήτου, καθώς και έγκριση της προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης για ορισμένα δρομολόγια
 13. Έγκριση τροποποίησης  των αριθμ.αποφ.1727/26-9-2016 και 1639/14-9-2016 Π.Ε. Φλώρινας
 14. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την ανάθεση των «υπηρεσιών αποχιονισμού στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης χειμερινής περιόδου 2016-2017»
 15. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου
 16. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Π.Ε. Καστοριάς
 17. Έγκριση αποδοχής ποσού 50.000,00 € του προγράμματος ΣΑΕΠ 041 μηνός Νοεμβρίου 2016 για την πληρωμή έργου
 18. Έγκριση αποδοχής ποσού 100,00 € του προγράμματος ΣΑΕΠ 341 μηνός Νοεμβρίου 2016 για την πληρωμή έργου
 19. Έγκριση αποδοχής ποσού  430.100,00 € του προγράμματος ΣΑΕΠ 541 μηνός Νοεμβρίου 2016 για την πληρωμή διαφόρων  έργων
 20. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού  465.984,70 € του προγράμματος Τοπικού πόρου Ανάπτυξης ως 11η κατανομή  για την πληρωμή του έργου
 21. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού  26.339,34 € ως επιχορήγηση για την κάλυψη δαπάνης για οφειλές προς τα μέλη των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων ιατρικών επιτροπών εξέτασης των υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων
 22. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών για τις ανάγκες του οχήματος ΚΗΙ 8680 της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (έδρα) της Π.Δ.Μ.
 23. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών και για εργασία επισκευής  για τις ανάγκες του μηχανήματος έργου ΜΕ 127875 Ι.Χ. της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (έδρα) της Π.Δ.Μ.
 24. Έγκριση αποδοχής ποσού 200.000,00 € με θέμα κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕΠ 341 ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ  ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ Π.Ε. Καστοριάς
 25. Έγκριση αποδοχής ποσού 800,00 € με θέμα κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕΠ 541-Δαπάνες αμοιβής λαϊκών μελών επιτροπών αναδασμού –εμπειρογνωμόνων, αμοιβών οριοδεικτών, δαπάνες υπαίθρου τοπ/κων συνεργείων (ενοίκια, αμαξαγώγια), προμήθεια υλικών,συντηρήσεις οργάνων κ.α. Π.Ε. Καστοριάς
 26. Διάθεση πίστωσης για τις εργασίες αποκατάστασης βλαβών του έργου «Αποκατάσταση κατολίσθησης στο δρόμο Βελβεντό – Καταφύγι»
 27. Έγκριση δαπανών έργων Π.Ε. Γρεβενών
 28. Έγκριση δαπανών  Π.Ε. Γρεβενών
 29. Έγκριση δαπανών  Π.Ε. Καστοριάς
 30. Έγκριση δαπανών  Π.Ε. Καστοριάς
 31. Έγκριση δαπάνης  Π.Ε. Καστοριάς
 32. Έγκριση δαπάνης  Π.Ε. Καστοριάς
 33. Έγκριση δαπάνης ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων 2016 και της Πρωτοχρονιάς 2017 για την στήριξη αστέγων και απόρων πολιτών της Περιφέρειας
 34. Έγκριση δαπάνης για την αμοιβή ιδιώτη, μέλους τριμελούς επιτροπή του άρθρου 33 Ν.2971/2001
 35. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια γραφειακού εξοπλισμού για την σωστή και εύρυθμη λειτουργία του Συλλόγου γυναικών διευρυμένου Δήμου Σερβίων Π.Ε. Κοζάνης
 36. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια ηλεκτρικού εξοπλισμού για την σωστή και εύρυθμη λειτουργία του Α΄ ΚΑΠΗ Σερβίων Βελβεντού Π.Ε. Κοζάνης
 37. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια στεφανιών κατάθεσης για τις εκδηλώσεις εορτασμού  της  ημέρας Ενόπλων Δυνάμεων και της ημέρας Εθνικής Αντίστασης  της Π.Ε. Κοζάνης
 38. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στο 3ήμερο φεστιβάλ προώθησης τοπικών προϊόντων που θα πραγματοποιηθεί 16-17-18 Δεκεμβρίου 2016
 39. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς
 40. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς
 41. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης του προγράμματος Επικοινωνιακής-Διαφημιστικής προβολής Π.Ε. Γρεβενών έτους 2016
 42. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης «Ρακοκάζανα 2016» του Εκπολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Αγίου Παντελεήμονα
 43. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης του Εκπολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Λεβαίας παραμονή της Αγίας Βαρβάρας στις 3/12/2016
 44. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καστοριάς
 45. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καστοριάς
 46. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας – Πολιτισμού – Τουρισμού
 47. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης κ.Θεόδωρο Θεοδώρου
 48. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης κ.Θεόδωρο Θεοδώρου
 49. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Περιφερειακού Συμβούλου της Π.Ε. Γρεβενών κ. Γρηγορίου Γιαννόπουλου
 50. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Περιφερειακού Συμβούλου της Π.Ε. Γρεβενών κ.Γρηγορίου Γιαννόπουλου
 51. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Περιφερειακού Συμβούλου κ.Ρούσση Αλεξανδρή

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-554)

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.
 
Μαρία Σ. Καρυπίδου
Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών
Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας
Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail