Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης έργου: «Συντήρηση Τμημάτων Οδικού Δικτύου Πρεσπών 2017»

Εκτύπωση

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης έργου: «Συντήρηση τμημάτων οδικού δικτύου Πρεσπών 2017»

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Δνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), με άρθρο 27 & 36, του Ν.4412/2016, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Συντήρηση Τμημάτων Οδικού Δικτύου Πρεσπών 2017», προϋπολογισμού #300.000,00€#, με το Φ.Π.Α., για έργα κατηγορίας «Οδοποιίας», για την Α2 Τάξη και Άνω του Μ.Ε.ΕΠ.

Ο Δ/ντής

Δ.Τ.Ε. ΠΕ Φλώρινας

Μήσιας Βασίλειος

Πολιτικός Μηχανικός με Α’ βαθμό

Κοινοποιήστε: Facebooktwittergoogle_pluspinterestmailFacebooktwittergoogle_pluspinterestmail