Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανάθεσης εργασιών επισκευής μεταλλικών θυρών κτιρίου Σταθμού Μηχανημάτων Έργου (Μάντρα) Π.Ε. Φλώρινας

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Η Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην διαδικασία της, με απευθείας ανάθεση, κατόπιν έρευνας αγοράς και διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της χαμηλότερης τιμής, ανάδειξης αναδόχου για τις εργασίες αποσυναρμολόγησης μεταλλικών θυρών, ενίσχυσης και επανατοποθέτησης ράουλων και επανατοποθέτηση μεταλλικών θυρών στο κτήριο του σταθμού μηχανημάτων έργου (μάντρα) της Π.Ε. Φλώρινας.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για τις εργασίες στο κτήριο του σταθμού μηχανημάτων έργου (μάντρα) της Π.Ε. Φλώρινας ανέρχεται στο ποσό: 3.496,80 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Σύμφωνα με το από 04/03/2019 κατωτέρω προϋπολογισμό της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φλώρινας.

Πατήστε εδώ.
Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail