Προμήθεια υλικών – ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής – συντήρησης επιβατικών αυτοκινήτων, φορτηγών & μηχανημάτων έργου της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας για το έτος 2021

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Προμήθεια υλικών – ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής – συντήρησης επιβατικών αυτοκινήτων, φορτηγών & μηχανημάτων έργου της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας για το έτος 2021

Η Π.Ε Φλώρινας ύστερα από την απόφαση: 1216/10-08-2021 (ΑΔΑ: 6ΡΩΕ7ΛΨ-0ΟΑ) Απόφαση της Οικονομικής Π.Δ.Μ περί έγκρισης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού «Προμήθειας υλικών – ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής – συντήρησης επιβατικών αυτοκινήτων, φορτηγών & μηχανημάτων έργου της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας για το έτος 2021» και των όρων της διακήρυξης με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ.

Ο ενδεικτικός Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για κάθε είδος προμήθειας ορίζεται ως εξής:
Α) Προμήθεια ανταλλακτικών μέχρι 31.400,00 €
Β) Υπηρεσίες επισκευής μέχρι 25.000,00 €
Σύνολο μέχρι 56.400,00€

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 06-09-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 π.μ., στη Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού της Π. Ε. Φλώρινας (Πτολεμαίων 1, 5ος, τ.κ. 53100 Φλώρινα).

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 06-09-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ., στον Ημιώροφο του Διοικητηρίου, Πτολεμαίων 1, της Π. Ε. Φλώρινας.

Η αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό θα συνοδεύεται υποχρεωτικά με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στη Διακήρυξη με αρ. 6/2021.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζομένους για ένα έτος με ίσο χρόνο παράτασης, από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Π.Ε Φλώρινας.
Η Διακήρυξη 6/2021 θα αναρτηθεί: 1. Στον ιστότοπο του προγράμματος ΚΗΜΔΗΣ (www.
eprocurement.gov.gr), 2. Η περίληψη διακήρυξης στον ιστότοπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ (www.diavgeia.gov.gr), 3. Στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας , και 4. Στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Διοικητικού- Οικονομικού Π.Ε Φλώρινας – Τμήμα Προμηθειών (τηλ:. 23850 54-504, ή 2385350504 κ. Χρήστο Κωνσταντινίδη) κάθε εργάσιμη μέρα και ώρα.

Πατήστε εδώ για τα σχετικά έγγραφα

 

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail