Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου έργου: «Επισκευή – συντήρηση κτιρίων Π.Ε. Φλώρινας»

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου έργου: «Επισκευή – συντήρηση κτιρίων Π.Ε. Φλώρινας»

Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει την με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Επισκευή – συντήρηση κτιρίων Π.Ε. Φλώρινας»,εκτιμώμενης αξίας 12.096,77 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στη ΦΛΩΡΙΝΑ, από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, στα γραφεία της, οδός Πτολεμαίων 1 (Διοικητήριο) – Φλώρινα. Ημερομηνία διεξαγωγής 16-08-2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης υποβολής προσφορών).

Πατήστε εδώ.

 

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail