Μεταφορά μαθητών

Προκήρυξη διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Φλώρινας, για τα σχολικά έτη 2023 έως 2026

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Προκήρυξη διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Φλώρινας, για τα σχολικά έτη 2023 έως 2026

Η Περιφέρεια Δυτικής ΜακεδονίαςΠεριφερειακή Ενότητα Φλώρινας μετά από την υπ’αριθ. 431/21-03- 2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Διεθνή Ηλεκτρονικό Δημόσιο Διαγωνισμό με την εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 33 του Ν. 4412/2016 για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Φλώρινας, για τα σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της χαμηλότερης τιμής ανά δρομολόγιο ή Τμήμα δρομολογίων που θα αποτυπώνονται στην εκάστοτε πρόσκληση υποβολής προφορών, ενδεικτικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού 6.750.000,00 € συμπεριλαμβανομένων του ΦΠΑ και του δικαιώματος προαίρεσης 50%.

Η εφαρμογή του ΔΣΑ θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Η υποβολή των αρχικών αιτήσεων συμμετοχής (που υποβάλλονται για πρώτη φορά στο σύστημα) θα γίνει ύστερα από προθεσμία τριάντα (30) τουλάχιστον ημερών, από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της Διακήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 27 και 33 του N.4412/2016.

Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται από τους εγγεγραμμένους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα Διακήρυξη, αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του ΔΣΑ, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 15 της υπ’ αριθμ. 56902/215/19-5- 2017 (ΦΕΚ 1924/τ.Β/2017) Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)». Με την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής προσφοράς εκδίδεται από το Σύστημα ηλεκτρονική απόδειξη.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: 28 – 03 – 2023.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: 24 – 04 – 2023 και ώρα 15:00.
Η αίτηση συμμετοχής είναι το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).
Η ισχύς του ΔΣΑ θα αρχίσει από την ημερομηνία της αριθ. 1/2023 διακήρυξης και θα διαρκέσει για τρία (3) σχολικά έτη.

 

Συνημμένα

Σχετικά έγγραφα.

 

 

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail